onsdag 4 februari 2015

KAPITEL 5

        Gossebarnet och Kvinnan

Gud bekräftar Sitt Ord med tecken och under. När jag hade konferenser över hela USA och använde materialet som finns i de följande fyra kapitlen, spelades videos in och blev distribuerade. Jag fick bekräftelser på undervisningen från den ena delen av landet till den andra. Medan en profetissa i Seattle såg mig undervisa på en video, såg hon Herrens härlighet komma ut ur min kropp och mun som ljusstrålar. Hon skickade ett e-mail och berättade om detta. En eller två dagar senare fick jag ett e-mail från en profet som bodde på motsatta sidan av landet, som såg videon i Orlando och han såg samma sak. Ingen av dem kände varandra eller visste något om den andres uppenbarelse, eftersom de inte berättade den för någon. Detta skriver jag inte för att förhärliga mig som en människa, utan budskapet. Gud utväljer de svaga i världen för Hans kraft fullkomnas i svagheten.
TECKEN I HIMLEN
Johannes uppenbarelse om den yttersta tidens vedermöda börjar och slutar flera gånger i Uppenbarelseboken. En annorlunda räcka av liknelser används varje gång. En av dessa liknelser finns i Upp 12 och 13. I Upp 12 talar Johannes om 'Gossebarnet' och Kvinnan. (Upp12:1) 1 Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen … (5) Och hon födde ett barn, en son, Vissa säger att Kvinnan är Israel och att Gossebarnet är Kristus. Det kan inte vara så. Johannes fick uppenbarelsen många år efter Jesu uppståndelse. Herren talade om för Johannes vid denna tid vad som skulle hända i framtiden. (Upp. 4:1) "Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som måste ske härefter."
En del säger att ”Kvinnan som var klädd i solen” är det naturliga Israel i våra dagar och att Gossebarnet är deras förstlingsfrukter. Nej, så är det inte! Det naturliga Israel är som helhet förlorat och har aldrig ”varit klädd i solen” (Sonen) utan det är bara en kvarleva av dem som kommer att bli frälsta. (Rom) 9:27) Men om Israel utropar Jesaja: Om än Israels barn (naturliga) vore talrika som havets sand, skall bara en rest bli frälst. Bara en kvarleva av det naturliga Israel kommer att bli frälsta men hela det andliga Israel kommer att bli frälst. (Rom 11:26) Och det är så hela Israel skall bli frälst,…”Hela Israel” identifieras i versarna 19-25 som de som är inympade i olivträdet genom tron, när det naturliga Israels gren bröts av. (Rom. 9:6) Ty Israel är inte alla som kommer från (naturliga) Israel, (7) och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande skall räknas som dina barn. (8) Det vill säga: Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. Lägg märke till att det är inte Abrahams barn efter köttet eller det naturliga Israel som kallas för ”hela Israel” utan ”löftets barn” som ”räknas” som hans säd. (Gal.4:28) Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak. Lägg märke till att hedningarna som tror på löftet ”är löftets barn” och som sådana är de en del av ”hela Israel”. Till hedningarna som vandrar i tro säger Paulus ”Abraham som är allas vår fader” (Rom. 4:16) Herren visar oss i Ef. 2:11-18 att löftet om återlösningen i Kristus för både det naturliga Israel och för hedningarna var för syftet ”han som gjorde de två till ett” Så nu är det på det viset att judar och hedningar som förbliver i Kristus är ”hela Israel”. När Jesus talar om det naturliga Israel, säger han ”Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde.(Joh.10:16)(Rom 2.28,29) Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. Denna andliga omskärelse till köttet beskriver han senare som att bli avklädda köttet i och med dopet till Kristus. (Kol. 2:11,12) Paulus säger att bara en ”ny skapelse” som har upplevt pånyttfödelsen tillhör ”Israels Gud” (Gal.6:15,16) Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. (16) Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel. Vid två tillfällen skriver Johannes om det naturliga, fallna Israel, som tillbad i synagogorna ”Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga. (Upp. 2:9; se också 3:9) Kvinnan i Upp. 12 är helt klart frälst och som därför måste vara den sanna församlingen. Församling på grekiska heter ”ecklesia” och betyder de som är ”kallade ut från”. De är kallade ut både från det naturliga Israel och ut från hedningarna för att vara i Kristus.
(Upp 12:1) Ett stort tecken visade sig i himlen (församlingens position i Kristus är tillsammans med Honom i den himmelska världen) [Ef.2:6]): en kvinna klädd i solen (Församlingens position är att bli klädd med Kristi rättfärdighet och gärningar) [Rom. 13:14], och med månen under sina fötter (Vår ställning eller position är att bara reflektera Sonens ljus såsom månen bara reflekterar solens ljus.) och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. (Läran i hennes sinne och med den auktoritet som hon regerar med har getts henne av de tolv apostlarna.)                         
Som vi såg i Den Andra Nyckeln till det Dolda Mannat, var Jesu födelse genom Maria ett tecken som skulle bli fullbordat i slutet. Precis som Jesus föddes för Israels skull, så kommer ’Gossebarnet’ att födas för den sanna församlingens skull innan vedermödans början. (Upp. 12:2) Hon är havande….(4)…. Och draken stod framför Kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn, så snart hon hade fött det. (5) Och hon födde ett barn, en son.. Skälet till varför denna text verkar handla om Jesus är att Jesus iklädde sig en fysisk kropp för att kunna ta på sig en andlig kollektiv kropp genom att Hans Ord förblev i de heliga. Gossebarnet är en kollektiv kropp inom församlingen som kommer att bli förstlingsfrukterna i vilka det fulla och hela Ordet manifesteras. 
Vi ser i detta en klar identifikation av ändetidens Gossebarn. Jesus och Moses var dess förebilder. I alla dessa tre berättelser (Jesus, Mose och Gossebarnet) poängteras det att de föddes av en kvinna. I fråga om Jesus och Mose, så är Kvinnan inte bara den naturliga modern utan det fysiska Israel. Ändetidens Gossebarn föds av det andliga Israel, som vi kommer att diskutera. Alla tre fallen demonstrerar ett misslyckat försök av djävulen, som beskrivs i texten som draken, att sluka den utlovade säden genom att mörda barnen. (2 Mos. 1:16,22; Matt. 2:16). I vårt fall praktiseras nu abort över hela världen i ett försök att utrota Gossebarnet över hela världen, vilket visar att ’timingen’ för dessa versar är nu. Eftersom historien alltid upprepas, så kommer dessa förebilder att hjälpa oss i följande kapitel för att lära oss om Gossebarnet.
(Upp.12:5) Och hon födde ett barn, en son, som skall styra alla folk med järnspira, och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron. Jesus identifierar detta ”Människobarn, som skall styra nationerna med järnspira” som övervinnare som utför Hans gärningar. (2:26) Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom skall jag ge makt över folken, (27) och han skall styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl, (28) såsom jag har fått den makten av min Fader. Notera att förstlingsfrukts-övervinnarna är Gossebarnet som vandrar i Jesu fotspår och i Hans auktoritet. De är Jesus som lever (bor) i en kollektiv kropp som helt och hållet är given till Honom genom att övervinna synden genom att i tro göra Hans gärningar.
Vi ser att detta Människobarn ”blev uppryckt till Gud och hans tron.” (12:5). Såsom Jesus gavs auktoritet att regera från Guds tron, identifierar Han detta Gossebarn som en kropp av övervinnare, som ges Hans auktoritet att regera från Hans tron. (3:21) Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron. Vi kommer att behandla denna tron i kapitlet ”Uppryckt till Tronen”, men nu diskuterar vi Gossebarnet, vem han är och hur han blir en förstlingsfruktsövervinnare.
ATT FÖDA FRAM JESUS
Både individuellt och kollektivt är de rättfärdiga som Maria som födde Människosonen. Hon bar Jesu frukt, som vi borde och som den sanna församlingen kommer att göra. Jesus har såtts i oss som en säd (grek: sperma) vilket är Guds Ord. När vi matar den andliga människan, växer han som ett barn i en livmoder. Jesus sa i (Luk. 8:21) Han svarade dem: "Min mor och mina bröder är de som hör Guds ord och handlar efter det." Vi som tror och handlar på Ordet har Kristusbarnet inuti oss. Såsom en mor matar barnet i sin livmoder, matar vi Honom som är den andliga människan. Modern måste äta och andas för att kunna ge liv åt barnet. När hon andas (grek: ande) kommer luft in i hennes lungor. Från hennes lungor sprids syret (Andens liv) till hennes lungvener, till hjärtat och till barnet genom livmoderkakan och genom navelsträngen. Så fungerar det för oss också. Om vi inte tar emot Guds Andes andetag, kommer vi inte att ge liv till barnet. Om vi inte äter Guds Ord, mannat som kommer ner från himlen, kommer inte barnet att ges liv och kraft för att växa. Där denna andliga, inre människa växer till Jesu avbild, kommer den yttre, köttsliga människan att dö. (2 Kor. 4:16) Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vi är Jesu andliga moder. Kollektivt finns det också en kropp av troende som är Kvinnan i Upp. 12, den sanna församlingen. Den kommer att föra fram det kollektiva Gossebarnet till Jesu likhet. ”Alltför bra för att vara sant,” säger du. Låt oss se vad ”det står skrivet."
Jesu löften i vårt sinne är värdelösa tills vi tror på dem och handlar efter dem. (Hebr. 4:2) Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Som en förebild till detta, sa Anden till Maria. Och salig är du som trodde, ty det som Herren har sagt till dig skall gå i uppfyllelse." (Luk. 1:45) När vi tror Guds Ord, kommer det att bli en fullbordan av dessa Ord. Vilket Ord var det som uttalades till henne från Herren? (Luk. 1:31) Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Maria utlovades att hon skulle bära Jesu frukt, precis som vi.
Liknelsen om såningsmannen i Matteus 13:18-23 är enkel. Jesus sår Ordets säd in i vårt hjärtas livmoder; om vi ger Ordet näring, kommer vi att bära Kristi frukt, trettio-, sextio- och hundrafalt. Detta kapitel visar oss också att Jesu säd är Hans sperma, som fortplantar Honom själv i vårt kötts jordmån. (Matt. 13:37) Han svarade: "Den som sår den goda säden (grek. sperma) är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden (sperma) är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 1 Moseboken 1:11-12 talar om för oss att varje frö bringar fram sina arter. Jesus kan bara så sig själv.
Jesus måste gå bort så att Han skulle kunna sända den Helige Ande till Sin kropp. (Joh. 16:7) Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. Det är den Helige Andes uppgift att vila över oss, som Han gjorde med Maria, för att frambringa Jesus i oss. (Luk 1:35) "Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son.
När Jesus lämnade jorden för att sända den Helige Ande, lovade Han att Han skulle bli synlig på nytt på jorden som Gossebarnet, född av Kvinnan, som är församlingen. (Joh. 16:19) Jesus märkte att de ville fråga honom och sade till dem: "Ni frågar varandra om det som jag sade: En kort tid och ni ser mig inte, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig.
Tills du har läst efterföljande versar, så kanske du tror att det bara är enda fullbordandet av detta uttalande var när Jesus blev uppstånden fysiskt. Jesus dog så att Han andligt sett kunde bli uppstånden i församlingen.
Paulus lärde oss att fullkomlighetens mål uppnås genom Kristi uppståndelseliv manifesterat genom oss genom jagets död. (Fil 3:10-15) Jesu lärjungar skulle gråta och jämra sig över Hans död. När vi förenas med Kristus i Hans död, klagar vi också över vår död i denna värld. Om vi fortsätter läsa texten, berättar Jesus för oss att sorgen över jagets död skulle bana väg för glädjen att frambringa Hans liv. (20) Ni kommer att gråta och jämra er, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje. (21) När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor, ty hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, kommer hon inte längre ihåg sin smärta i glädjen över att en människa blivit född till världen. Lägg märke till att Kristi lärjungar, som var församligen, skulle liknas vid en en kvinna föder barn med svåra smärtor till Jesu avbild. På detta sätt skulle Han synas igen. (22) Nu är ni också bedrövade, men jag skall se er igen, och då skall era hjärtan glädja sig, och ingen skall ta er glädje ifrån er.
Jesus sa att vi skulle se Honom i detta Gossebarn född av Kvinnan, församlingen, som en förstlingsfrukt. Gossebarnet är förstlingsfrukten och är dessa som manifesterar Kristus i avfallets tid precis som Kristus var förstlingsfrukten på sin tid. (2 Kor 3:18) Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.
Om vårt ansikte i sanning är avtäckt, accepterar vi det som hände på korset och ser genom tron Kristi fullbordade verk i spegeln. Bara i denna vandring i tro förvandlas vi till en och samma bild . Vi accepterar genom tron att Gud har gjort ett utbyte – Kristi liv mot vårt liv. (Kol 1:22) också er har han nu försonat med sig,(grek. bytt ut) när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, (23) om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört…... Bara genom att vi ser den verklige, sanne Jesus i spegeln genom tron kommer vi att förvandlas genom ”till en och samma bild”. Att sträva efter att bli lik ”en annan Jesus”, som Paulus kallar det i 2 Kor.11:4, kommer inte att frambringa Kristus i oss, utan antikrist. Om vi har våra ögon riktade på jaget, vår förmåga, vårt misslyckande, är att se vårt ”naturliga ansikte i spegeln” och det är inte att vandra i tro. Detta kommer inte att föra med sig kraft att lyda utan kommer att göra oss till hörare och inte görare av Ordet. (Jak. 1:23) Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel, .. Dessa är de som inte förenar tron med evangeliet så att Kristus kan bli manifesterad i dem. (Ef. 4:13) tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Paulus är säker på Guds kraft när han kan säga Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet (3:19).
De som vill leva det gamla livet tror inte det är möjligt att Kristus skulle kunna bli manifesterad i deras kropp. (2 Kor. 4:10) Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp. (11) Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden (för jaget) för Jesu skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår dödliga kropp. Lägg märke till att han talar om när Jesus kommer i detta dödliga kött och inte våra förhärliga kroppar. På Paulus tid fanns det ett avfall från denna sanning, vilket ledde till många mörka århundraden av avfall. (Gal. 4:19) Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills Kristus har tagit gestalt i er.
(Gal 2:20) Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag lär mig att det inte är jag som lever det kristna livet och som gör Kristi gärningar, utan det är jag som accepterar min död och tränar min tro så att Kristus kan leva och göra sina gärningar genom mig. Jesus gav upp en naturlig kropp för att inta en kollektiv kropp så att Han kunde fortsätta i mycket större skala med sin befrielse av den fallna skapelsen. (1 Kor. 12:27) Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Vi är inte en kropp av ”en annan Jesus”, en vek och värdelös Jesus. Vi är kroppen till samme Jesus som gick här nere i den första kroppen, och vi utövar Guds kraft till att sätta fångarna fria. (Heb. 13:8) Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. Det är sorgligt att de flesta inte håller med om att Kristi plan är att fortsätta att utöva sin suveränitet i sin ”andra kropp”, som Han hade i sin första. (Amos 3:3) Vandrar två tillsammans utan att de kommit överens om det? Vi måste säga ja till att Jesu gärningar görs genom Hans kropp idag för att göra Hans Faders gärningar, så att Jesu kropp idag kommer att vandra som Jesus gjorde i sin första kropp för 2000 år sedan.
Genom tron på evangeliet kan vi förvänta oss att Jesu Liv manifesteras i våra mänskliga kroppar. Kristi liv är inte bara Hans frukt, utan också Hans tjänst, som vi skall se. De som lär ut att vi inte kan förvänta oss Kristi liv i detta livet är bedragare. De som lär ut att så länge vi är i denna kroppen, så lever vi under syndens träldom, de är bedragare. (2 Joh. 7) Ty många villolärare har gått ut i världen(från församlingen), vilka inte bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet. I andra översättningar kan det felaktigt stå att ”Jesus har kommit i köttet” därför att översättarna trodde att detta talade om Hans första kropp. Det finns inget manuskript som säger detta. De gamla manuskripten säger detta och det numeriska mönstret bevisar att detta är sant.
När Jesus fysiskt kommer tillbaka, kommer Han att ha en förhärligad kropp, inte en av kött. Nu emellertid kommer Han i köttet av de sanna troende. De som predikar att vårt slutliga hopp här är bara att bli förlåtna och inte förvandlade, är bedragare. Paulus förklarade att Han avslöjade ett mysterium med orden ” Kristus i er, härlighetens hopp” (Kol. 1:27) . Han sa att visdomen i detta mysterium var att för att ställa fram varje människa som fullkomlig (mogen) i Kristus. Kristi säd måste bli manifesterad (bära frukt) i oss ”från härlighet till härlighet”. (Kol 3:4) När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Kristus manifesterad i oss har kraft över synden och förbannelsen runt omkring oss (Se vår bok Suverän Gud, för oss och genom oss). När vi börjar begripa syftet med att Kristus bor i oss, kommer vår tro på vad Han kan göra i oss och genom oss att växa exponentiellt. (Filemon 1:6) Min bön är att din gemenskap med oss i tron skall visa sig verksam och ge en klar insikt om allt gott som vi äger tillsammans i Kristus. Kristi säd som vi har tagit emot har potential för hela växten, men den måste ha en fruktbar jordmån av omvändelse och tro.
KRAFT FÖR SONSKAP
Lidande frambringar denna ånger, vilket är lidandet att dö till sig eget jag på vårt eget andliga kors. (Rom. 8:16) Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. (17) Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Lägg märke till att ”vi är Guds barn” och vi kommer att bli arvingar om vi lider jagets död så att Kristus måtte bli förhärligad i oss. ”Barn” är det grekiska ordet ”teknon”, som alltid skiljer sig från ordet som betyder ”son”, som är ”huios”. Jesus kallas alltid för Guds ”huios”. Vine´s Expository Dictionary beskriver skillnaden. ”Tekneon”, barn… ger födelsens faktum en framskjuten plats, då däremot ”huios” understryker släktskapets rang och karaktär. En ’pånyttfödd ande’ gör oss till Guds barn, men bara en ’pånyttfödd själ’ ger oss ett rent och moget släktskap med Honom som en son som Jesus har. Vår själ är vår karaktär, vårt sinne, vilja och känslor. Vår ande är pånyttfödd genom en gåva som vi får av Gud genom omvändelse och tro. (Jak. 1:21) Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat (eller infött) i er och som har makt att frälsa era själar. ”Kristna” som inte kommer att bli födda och styrda av Ordet är vilseledda. (22) Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.
Paulus talar om frälsningen som en process som kristna måste medverka igenom att stå fasta i tron på evangeliet att ” påminna er om orden” eller annars ”förgäves har kommit till tro”. (1 KOR 15:1) Mina bröder, jag vill påminna eder om det evangelium som jag förkunnade för eder, som ni jämväl tog emot, och som ni ännu står kvar i, (2) genom vilket ni ock bliven (grek. pågående [are being]) frälsta; jag vill påminna eder om huru jag förkunnade det för eder, såframt ni eljest hållen fast därvid -- om nu icke så är att ni förgäves har kommit till tro. De gamla manuskripten med numeriskt mönster (The Received Text) använder ”blir frälsta” (are being saved) här. Petrus lär oss att se själen som frälst genom tron men han visar oss också att lydnad inför Ordet är den metod som gäller för att själens frälsning skall kunna manifesteras. (1 Petr. 1:22) Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. (23) Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.
Vi måste hålla ut i vår tro för att se tecken (manifestation) på vår själs frälsning. (9) [Då] ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Den själ som är pånyttfödd visar Jesu natur eller Sonskapets natur. Det är en själ som är underordnad anden, som är ledd av Guds Ande. (Rom 8:14) Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. För att manifestera Jesus, Guds huios, är att manifestera Sonskap. Skriften undervisar inte om ett lögnaktigt evangelium som bara ”accepterar Jesus” som fyller församlingarna med ogräs. Jesus är Den som inte accepterar den som inte ångrar och omvänder sig, vilket betyder att förändra sitt sinne och tro Ordet.
Precis som på Jesu tid då Hans skapelse väntade på att en Son skulle komma med Ordet om befrielse från förgängelsens förbannelse, precis så är det i våra dagar. (19) Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn (söner) skall uppenbaras……(21) också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Under Jesu tid hade de andliga barnen lett Hans skapelse in i den korrupta religionens och syndens fångenskap, men Gud sände Sin Son för att befria dem med det osyrade brödet. Så kommer det också att bli i våra dagar. Grundvalarna har blivit förstörda av de många generationerna av barn som varit satta på ledarskapspositioner av dem som ville ha budskap som kittlade deras öron. I tider av avfall ger Gud dem vad de vill ha. (Jes. 3:4) Jag skall ge dem pojkar till furstar, nyckfullhet skall råda över dem. (5) Av folket skall den ene förtrycka den andre, var och en sin nästa. Barnet skall sätta sig upp mot den gamle, den obetydlige mot den högt ansedde (den mogne)….. (12) Mitt folks förtryckare är barn,  och kvinnor härskar över det. O, mitt folk,  dina ledare för dig vilse och fördärvar den väg du skulle gå.
Guds lösning kommer att vara att uppenbara Sina söner som Han vill använda för att återupprätta en ångerfull kvarleva med den sanning som sätter den fångne fri. Jesus erbjöd denna befrielse i Sin första kropp för ”de förlorade fåren av Israels hus” (Matt. 10:6) innan det blev ett stort avfall, men Jesus kommer att erbjuda denna befrielse genom Gossebarnet de kalladei ”hela skapelsen” för att återupprätta de utvalda. (Rom. 8:22) Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Andens arbete är att få oss att bli godkända: ande, själ och slutligen vår kropp. Jesus var Guds Son som förblev i Gossebarnet. Han var Son i Ande och Själ när Han ännu bodde i kroppen av Davids säd (Rom 1:3). Hans förmåga att till fullo vandra i riket kom när Han tog emot Sin återlösta, förhärligade kropp. Så skall det vara när Gossebarnets söner manifesteras. De kommer först att manifestera Sonskapet i anden och sedan mer och mer i själen genom förföljelse och lidande som det var med Jesus. (Heb. 5:8) Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. (9) Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom,… Genom detta skede kommer Gossebarnets söner att tjäna i kraft för Guds kallade såsom det var med vår förebild, Jesus. Om vi återgår till Romarbrevet kan vi se det sista steget till full förlossning (adoption) genom den nya kroppen. (Rom. 8:23) Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning.
Vår tro, precis som vår Faders tro, kallar på det som inte är, som om det vore till. (Rom. 4:17), så vi måste åberopa vårt Sonskap innan vi ser det. (Gal. 3:26) Alla är ni Guds barn (söner) genom tron på Kristus Jesus. Manifestationen kommer till dessa som vandrar i tron på att de ser Sonen i spegeln. Emellertid är det så att så länge vi vandrar som barn är vi tjänare i fångenskap och vi begriper inte vår arvsrätt att vara herrar inom vår Faders domäner. (4:1) Jag menar: så länge arvingen är omyndig, är det ingen skillnad alls mellan honom och en slav, fast han äger allt. (2) Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt.
Tjänare tjänar inte med den kärlek som söner gör de har inte auktoritet över faderns område. Alla söner är sin faders tjänare, men alla tjänare är inte söner. De vandrar efter sina fysiska sinnen i stället för genom tro. Söner lever efter rikets trosprinciper. (3) På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens stadgar (grek: ”första principer”). (4) Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, (5) för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt.
Paulus uppmanar barnen, som vandrar under religionens lagar att ta emot Sonskapets gåva genom tron på det som Jesus gjorde. De som söker att bli rättfärdiggjorda genom laggärningar (människostadgar eller gamla förbundets stadgar) är barn i slaveri och avbrutna från Kristus och nåden. (Gal. 5:4) Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. På grund av detta sa Paulus till dem: ” (4:19) Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills Kristus (Sonskapet) har tagit gestalt i er.
De som åberopar sitt Sonskap och den auktoritet och privilegier som följer med det, för att bli formade genom återlösningen i Kristus, anses som söner. Vi är rättfärdiggjorda ”för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus” (Gal 2:16) Om jag tror att ” Jag är korsfäst med Kristus, (20) och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig (Gal 2:20) då är jag son genom tron även om jag ännu inte är det genom manifestationer. (3:6)… liksom Abraham (6) Han trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. (7) Därför skall ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. Därför är det så att om vi har tagit emot Kristi Ande och tror att Han nu bor i oss för att göra Hans gärningar, är vi söner genom tron. (4:6) Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: "Abba! Fader!" (7) Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud.
De som lever som medarvingar med Kristus vandrar i Sonskapets tro och kommer att manifestera Hans gärningar genom Guds kraft. Jesus sa, Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern.” (Joh. 14:12) Gud ledsagar omsorgsfullt Sina tjänare/barn som vandrar i tron för att manifestera Sonskapet, först Gossebarnet och sedan de lärjungar som följer i Hans fotspår. (Ords. 29:11) Den som omsorgsfullt fostrar en tjänare från att ha varit ett barn, kommer att se att tjänaren blir en son till slut. (översatt från engelskan)
Medan den avfallna församlingen (apostates) väntade på den Messias som skulle komma, manifesterades Han i deras mitt som Gossebarnet född av Kvinnan. Enligt denna förebild väntar den avfallna församlingen (apostates) i våra dagar på att Jesus skall komma på himlens skyar och rädda dem. De förstår inte att Han först kommer att bli manifesterad i Gossebarnet. Sonen kommer bara att bli manifesterad i de barn som ”förblir i Honom”. Detta är vad Sonskapets manifestation innebär. De som inte manifesterar Sonskapet kommer att ”skämmas” precis som den mannen som inte hade någon bröllopsdräkt, när de fysiskt ser Jesus. (1 Joh. 2:28) Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga (när) OM han uppenbarar sig (i oss som Sonskap) och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. (grek. parousioa, som betyder Hans fysiska ”närvaro”).
Både de antika manuskripten och de med numeriskt mönster säger i denna vers, ”om Han uppenbarar sig. ”Om” visar att det är bara ”barnen” som uppenbarar Jesus eller Sonskapet som inte kommer att ”stå där med skam” när Han kommer. I King James Version (precis som i 1917 och Svensk Folkbibel) är detta ord översatt med ”när han ska uppenbara sig” därför att de tänkte att detta anspelade på Jesu fysiska kommande, som helt riktigt är ett ”när” och inte ett ”om”. Det stora problemet med denna översättning är att Jesus kommer två gånger samtidigt. ”När han uppenbarar sig, kan vi stå frimodiga och inte stå där med skam inför honom när han kommer.” Ordet ”uppenbara sig” är emellertid det grekiska ordet ”phaneroo”, som betyder ” att uppenbara sig eller göra sig synlig”. Det kommer från roten phan som betyder att ”skina”. Samma ord används på många andra platser och det visar oss helt enkelt att Jesu härlighet kommer att ”skina” ut från våra ”dödliga kroppar” (Rom. 8:11) för ”uppenbara sig” för världen. (2 Kor 4:11) Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras (Phaneroo betyder ”en skinande uppenbarelse”) i vår dödliga kropp. Det är helt tydligt att detta är ett andligt sken som utgår från de rättfärdiga. Denna Guds härlighet tillåter ibland Gud att ses även av dem som inte är troende.
Omkring 1984 vittnade jag för en man som sa, ”Jag såg dig för några år sedan och det fanns ett ljus som sken ut från dig varthelst du reste och jag undrade vad det betydde.” (2 Kor. 4:6) Ty Gud som sade: "Ljus skall lysa fram ur mörkret", han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. Lägg märke till att i samma text står det att om vi känner det sanna ”Kristusansiktet” i spegeln genom tron så kommer Hans härlighet att lysa i oss. (3:18) Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. (Kol. 3:4) När Kristus träder fram (i oss), han som är vårt liv, då skall också ni träda fram (skinande uppenbarelse) i härlighet tillsammans med honom. Om vi går tillbaka till texten i 1 Joh, ser vi att när vi är barn så har Han ännu inte gjort Sin skinande uppenbarelse i oss. (1 Joh. 3:2) Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat (skinande uppenbarelse). (Om Han åstadkommer sin skinande uppenbarelse i oss ”kommer vi att bli lika honom”). Men vi vet att när han uppenbaras (skinande uppenbarelse i oss), kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är (i spegeln). De antika manuskripten, det numeriska mönstret och ”Received Text” har alla samma översättning: om han uppenbaras” just här. Lägg alltså märke till att dessa som ”ser honom som han är” i spegeln ”kommer att bli honom lika” genom tron. Vi måste tro attsådan han är, sådana är också vi i den här världen” (1 Joh. 4:17).
Resten av denna text bekräftar att denna uppenbarelse av Jesus kommer att komma genom dem som har en ”trygg förväntan” på att så skall ske. (1 Joh. 3:3) Och var och en som har detta hopp (grek. en trygg förväntan) till honom renar sig, liksom han är ren. Kan vi rena oss själva ”liksom han är ren”? De som har en ”trygg förväntan” av denna Kristi uppenbarelse i dem kommer att ta emot nåden att vandra i den. (Titus 2:11) Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. (12) Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, (Bara de som ”väntar på” Jesu härlighets skinande uppenbarelse kommer att få den.)(13) medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram (grek epiphaneia betyder ”utstrålning”) i härlighet; (Lägg märke till att detta talar inte om Jesu andra tillkommelse utan tillkommelsen av Hans härlighet. Epiphaneia talar här om Jesu tillkommelse i oss och som skiljer sig från parousia som talar om Hans personliga fysiska ”närvaro” eller tillkommelse. Med andra ord kommer Han till dem som Han ”utstrålar”. Han kommer i Sina heliga innan Han kommer för hämta Sina heliga. För denna avslutning offrade Han sig själv. (14) Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Människosonen är de som är förstlingsfrukterna för att uppenbara denna härlighets renhet. De som kämpar trons goda kamp skall få denna Jesu epiphany, antingen som Gossebarnet eller som Kvinnan som Han leder in i denna förståelse. (2 Tim 4:7) Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. (8) Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst (epihaneia). Precis som för Paulus kommer de som har älskat Hans ”utstrålning” att få ”rättfärdighetens segerkrans”.
SONSKAPETS VILLKOR
Det finns många som förkastar dessa underbara löften ”Kristus i dig” och är belåtna med att blott och bart ha kommit innanför dörren, men Gud har inget intresse att gynna de ljumma. De som rättfärdigar ”att bara acceptera Jesus”-religionen för att sedan leva som de vill, kommer inte att ha evigt liv och så mycket mindre att vara en förstlingsfrukt, att ha del i Människosonen. De kan vara tjänare, men inte söner. (Joh.8:34) Var och en som gör synd är syndens slav (tjänare). (35) Slaven (tjänaren) bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid.
De som har tillräknat sig Sonskapet genom tron på det sanna evangeliet är inberäknade i denna skara av eviga söner. Både söner och tjänare har getts förstlingsfrukterna som arv här på jorden, men sönerna kommer att behålla arvet och tjänarna kommer inte att göra det. (Hes. 46:16) Så säger Herren, HERREN: Om fursten (Jesus) ger någon av sina söner en gåva av sin arvedel, skall det tillhöra hans söner. Det är deras egendom som arv. (17) Men om han ger en gåva av sin arvedel åt någon av sina tjänare, skall den tillhöra tjänaren fram till friåret. Då skall den återgå till fursten. Hans arv tillhör endast hans söner. Dem skall det tillhöra. Lägg märke till att när Jesus återvänder för att sätta Sina egna ”fria”, kommer Han att ta den gåva Han har gett till tjänarna som inte hade burit Sonskapets frukt och de den till sönerna. Jesus bekräftade detta i flera liknelser. Han beskriver hur Han ger gåvor till sina tjänare, ”talenter”. (Matt 25:14) Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. 15 En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent - var och en efter hans förmåga….. (19) En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Han finner att två av dessa tjänare har använt sina talenter och framburit hundrafaldig frukt; tjänaren med fem talenter har framburit fem till och tjänaren med de två talenterna har framburit två till. Tjänaren med en talent berättade att ” [av] fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt.” (25) Med andra ord behöll han vad som hade givits honom och använde det till jordiska ändamål, men bar ingen frukt.
Jesus kommer inte att acceptera några ursäkter från dessa tjänare som inte bär någon frukt. (28) Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har tio talenter. Det arv som de tjänare hade som inte bar någon frukt kommer att tas bort och ges till sönerna. (29) Ty var och en som har (frukt) skall få (arv), och det i överflöd, men den som inget har (frukt), från honom skall tas också det han har. (30) Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret här utanför. Där skall man gråta och skära tänder.
För att rättfärdiga sig själva, skulle somliga vilja säga att tjänaren i detta fall är en förlorad människa. De förlorade har aldrig kallats för Guds tjänare och de har aldrig getts någon talent med vilken de skulle ta emot evigt liv. I denna liknelse kallade [Jesus] till sig sina tjänare. Jag slog upp varje vers där ordet ”kallad” är använt på detta sättet i Nya Testamentet och inte en enda gång berättas det att förlorade är ”kallade”. Kallelsen är ingen inbjudan som ges till utomstående att komma till Kristus, utan en inbjudan till Guds barn att ta del av Sonskapet och dess förmåner. Om de förlorade är kallade, då är alla kallade, men ordet säger bara att ”många” är kallade, och då är det Guds barn det talas om. Ty många är kallade, men få är utvalda (Matt. 22:14). De kallade är Guds vingård (Jes. 5:7), men de utvalda är de som bär frukt. Bara de frälsta är kallade. (2 Tim. 1:9) Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. ”Kallade” är det grekiska ordet kaleo, som betyder ”inbjuden”. Bara ”bröderna” (brethren) har en inbjudan att få del av himlen. (Heb. 3:1) Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse….. Bara ”bröder” är ”inbjudna” att komma ut ur världen och in i himmelriket för att få del av Sonskapet genom att förbli i Kristus.
Gud kallade Israel ut ur Egypten, en förebild på världen, efter det att de hade ätit Frälsningens Påskalamm. (Hos. 11:1) När Israel var ung fick jag honom kär,
och
ut ur Egypten kallade jag min son. (2) Men ju mer de har blivit kallade (genom profeterna), desto mer har de dragit sig undan. Fastän de var kallade att komma ut ur Egypten (världen) och dela Sonskapet, fördömde Gud majoriteten, som inte ville ge upp Egypten i sina hjärtan. (2 Mos. 32:33) "Den som har syndat mot mig, honom skall jag utplåna ur min bok. (Upp. 3:5) Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar. (se också Ps. 69:28; Upp. 22:18,19). Judas varnade dem som äro kallade efter hans rådslut." (Rom. 8:28), ”hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. (6) Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom (Judas 5-6). Det är helt klart att ”Många är kallade, men få är utvalda.”
Bara Guds folk är kallade att ta del av det eviga livet. Paulus, som vänder sig till Timoteus, säger, Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. (1 Tim. 6:11-12) Lägg märke till ”att sträva efter” Kristi natur eller Sonskapet är att ”söka vinna” det eviga livet. Fastän Timoteus hade avlagt den ”goda bekännelsen” att det eviga livet var hans, måste han ändå kämpa trons kamp för att visa det liv han var ”kallad” till. Alla som blivit frälsta vet att de blivit ”kallade”, men de måste bevisa att de är ”utvalda” genom lydnad, som kommer genom tron. (2 Petr. 1:5) Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, (6) i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, (7) i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. (I engelska översättningen av den grekiska texten är det lagt in ett kommatecken i den understrukna delen av vers 5, som är helt fel. David poängterar vikten av att vi inte kan lägga till någon egen ansträngning, utan allt är Guds nåd och Tron är en gåva från Gud, men vi måste vara flitiga att använda den.)
Du kommer att se att inom flitigt utövad tro finns Kristi alla andra utmärkande drag. På grund av vår befrielse från synden är dessa utmärkande drag våra, men de som vandrar i åskådning, ser bara sina naturliga ansikten i spegeln och inte Kristi ansikte. (9) Men den som saknar detta är närsynt, ja, blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. De som ser de utmärkande dragen är mer än blott och bart kallade, de är utvalda. (10) Var desto ivrigare, mina bröder (de frälsta), att göra er kallelse och utkorelse (grek: utvalda) fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla. 11 Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.
    Lägg märke till att det står ”om ni gör det” så är ni utvalda till att komma in i riket. När Herren återvänder, är det bara de kallade och utvalda som är de trogna och som kommer att vara med Honom. (Upp. 17:14) De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende. Bara de utvalda är förutbestämda till att bli upptagna som söner och kommer att ta emot sin nya kropp. Paulus sa att ”de heliga” (de helgade) som ”tror på Jesus Kristus” (Ef.1:1) att liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. 5 I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, (Ef. 1:1,4-5). Vissa versioner översätter ”att tas upp som hans barn” på ett felaktigt sätt. Barn måste födas men bara söner kan bli adopterade (tas upp). Det grekiska ordet för adoption är huiothesia, som betyder ”sonplacering”. Gud vill placera Sina söner i Sitt rike, ande, själ och sedan kropp. Om man fortsätter att förbli i Kristus, kommer detta säkert att hända. Detta är vad förstlingsfrukten, Gossebarnet, gör i dessa dagar och det är detta som Gud kommer att återupprätta i Kvinnan genom honom.
Att förbli i Kristus är varest frälsning, helgelse, evigt liv och Sonskap, som är synonyma termer, är funna. Somliga säger att Gud gav oss det eviga livets gåva, så Han kan inte ta tillbaka den och fortfarande vara sannfärdig, ändå står det skrivet i (1 Joh. 5:11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. Den enda plats som vi kan åberopa evigt liv är ”i Hans Son”. Gud behöver inte ta tillbaka det – Hans folk förkastar det och går ut ur det.
I Galaterbrevet 3:16 berättas det för oss ” Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte: "och åt dina avkomlingar", som när man talar om många, utan som när det talas om en enda: och åt din avkomling som är Kristus. Löftena ärvdes av Kristus, inte av oss. Det enda sätt som löftena kan bli våra är att förbli i Kristus. Att förbli i Kristus åstadkoms genom vår tro på det sanna evangeliet. Vi tillräknas rättfärdighet genom vår tro, som berättigar oss till nåden, som ger oss förmåga att förbli i Kristus på ett uppenbart sätt. Att förbli i Kristus är att tro på samma lärosatser som gavs oss av Jesus och apostlarna. (1 Joh. 2:24) Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. Att förbli i Kristus är att vandra som Han vandrade. (6) Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. (3:6) Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Att förbli i Kristus är att hålla Hans bud. (24) Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Att förbli i Kristus är att bära frukt. (Joh 15:4) Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Tron på blodet täcker oss tills vi manifesterar dessa omständigheter (conditions), som vi kommer in i när vi vandrar i tro.
När vandrar vi i uppsåtlig synd, blir vi inte kvar i Hans kropp. (1 Kor. 6:18) All annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Tvärt emot vad en del församlingar lär, är uppsåtlig synd inte under blodet och måste tuktas. (Heb. 10:26) Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, (27) utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna. Kunskap om sanningen gör oss ansvariga. Om vi syndar med vett och vilja förblir vi inte i Kristus för ”i Honom finns ingen synd” (1 Joh. 3:5) Otuktssynd (andlig eller fysisk), Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte! (1 Kor. 6:15) kommer att ta bort Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar. De som syndar med vett och vilja kan inte ha tro som behövs för att förbli i Kristus, för deras eget hjärta fördömer dem. (1 Joh, 3:21) Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud, (22) och vad vi än ber om, det får vi av honom, ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom.
Synd i Gamla Förbundet var en överträdelse mot en skriven lag vare sig man visste det eller inte (3 Mos. 5:17). Det Nya förbundet ändrade detta och håller oss ansvariga för vad som skrivet i vårt sinne eller i vårt hjärta, vad vi vet är Guds vilja. (Hebr. 10:16) Detta är det förbund som jag skall sluta med dem
efter denna tid säger Herren.
Och sedan: Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen.
Detta är Guds nåd och barmhärtighet mot Sina barn. Okunnighet, såvida den inte är uppsåtlig, är under blodet. (Jak. 4:17) Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar. Om vi inte tror att något är rätt, då är det inte rätt. (Rom.14: 23) Ty allt som inte sker av tro är synd. Gud håller inte det emot oss om vi inte förstår eller om vårt samvete inte varnar oss. (Rom. 5:13) Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns (kunskap om synd). Lägg märke till att detta begränsar omfattningen av tillräknad synd till vad vi vet är synd. Emellertid, i en moment-22 situation, kommer dessa att bli förkastade för att inte bära frukt, som kommer från att konsumera Ordet. Somliga sticker huvudet i sanden och förnekar sin utvärtes omoral, som till och med de förlorade vet är fel. (1 Kor. 6:9) Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, (10) varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. (11) Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande. Vi måste ”att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.” (Judas 3). Att tron först och främst befriar från synd och inte bara täcker den. Även i Gamla Förbundet fanns detta att blodet täckte synden men Gud fann brister med dessa offer, (Heb. 10:11) ” [Prästerna] bär gång på gång fram samma offer, som aldrig kan ta bort synderna”, som Jesu blod gör. (Joh. 1:29) "Se Guds lamm, som tar bort världens synd.” Vi blir undervisade av många avfallna Guds tjänare idag att vara nöjda med Guds förlåtelse och att vi inte borde hoppas på befrielse orättfärdighetens syndanatur i sig själv. (1 Joh. 1:9) Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.
Eftersom vår gamla syndfulla människa blev korsfäst med Kristus, behöver vi inte tjäna honom längre. (Rom. 6:6) Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Vår tro gör detta möjligt. (11) Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Eftersom vi har denna tro, har vi auktoritet att förbjuda synden att regera över oss. (12) Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär.
Denna undervisning gör oss till rättfärdighetens tjänare och inte syndens. (17) Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. (18) Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden. Eftersom inte de avfälliga har något hopp själva, hittar de på passande doktriner som tillåter dem att leva som de tycker och säger att de är kristna. Till dessa säger Gud, ”Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig (kristen) att du lever, men du är död. (Upp. 3:1) Dessa är ”dubbelt döda” (födda på nytt och döda igen) uppryckta med rötterna (Judas 12). De kommer att bedra många, men inte de utvalda. De ” har ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! (2 Tim. 3:5) De tror inte på Guds kraft för dem som vill leva gudfruktigt.
En gång frälst, alltid frälst, är en demonisk förvillelse som har förstört skaror av människor. (1 Joh. 3:7) Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. (8) Den som gör synd är av djävulen.
De avfälliga förnekar att Gud har förmåga att göra Sina tjänare lika Jesus, men Han motbevisar dem med Sitt Ord. (Luk. 6:40) En lärjunge är inte förmer än sin lärare, och när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare. (Människosonen är Förstlingsfrukten som kommer att manifestera Kristus. De avfälliga kommer att hata och anklaga dessa kommande Guds söner). (Matt. 10:25)…. Har man kallat husets Herre för Beelsebul, hur mycket mer skall man då inte kalla hans tjänare så. De kommer att blunda för alla ovanstående Bibelställen, protestera och säga att bibeln säger att i slutet kommer många falska profeter och säger sig vara Han. Vi måste bara bekänna det som Skriften lär oss, ”Kristus som bor i mig”, men inte ”jag är Kristus, som vissa antikrister gör. Andra kommer att göra invändningar mot att de inte ser någon av detta ”Jesus-folk”, så hur kan det då vara så att Han kommer att bli manifesterad i vissa? Först och främst, utan ett sinne förnyat av Ordet, kan de inte urskilja dessa söner. Nära nog ingen av de skriftlärde under Jesu dagar märkte att Han kom i Guds fullhet. Även Hans lärjungar ifrågasatte Honom, Petrus tillrättavisade Honom och Tomas tvivlade på Honom. För det andra: Har du inte hört att Han sparat det bästa vinet till sist? (2 Tess. 1:10) [N]är han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Ty vårt vittnesbörd har ni trott. Så skall det ske på den dagen.
Lägg märke till att Paulus trodde att det skulle komma en dag, efter avfallet som han förutsade i kapitel 2, när de heliga skulle få nåd att tro Skriften och manifestera Jesus. Texten deklarerar att Herren skulle komma när detta hände. (7-9) Trots allt har Hans gröda blivit mogen och är färdig att skördas. (11) Och därför ber vi alltid för er, att vår Gud skall anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron, (12) så att vår Herre Jesu namn (grek: natur, karaktär och auktoritet) förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Lägg märke till att Guds nåd genom vår tro kommer att manifestera Jesu natur, karaktär och auktoritet i oss för att göra Hans gärningar. Sedan kommer Han.
ATT BLI BEKLÄDDA MED KRAFT GENOM HÖSTREGNET
Här är ett skäl till varför inte full manifestation av Jesus skulle kunna hända förrän i våra dagar. Profeten Joel förkunnade en full upprättelse av allt som förbannelsen och religionen har tagit från Guds folk genom ett stort avfall. (Joel 2:23) Fröjda er, ni Sions barn, var glada i HERREN, er Gud, ty han har givit er Läraren som ger rättfärdighet. Han skall låta rikligt med regn komma ner över er, både höstregn och vårregn som tidigare. (24) Så skall logarna fyllas med säd och pressarna flöda över av vin och olja (bära mycket frukt). (25) Jag skall ersätta er för de årsgrödor som åts upp av gräshopporna och gräsbitarna, av gräsätarna och gräsgnagarna, den stora här som jag sände ut mot er. Dessa insekter representerar förbannelserna som har förstört Guds gröda, som är Hans folk. Gud sade att höstregnet och vårregnet skulle återupprätta Hans folk efter år av skövling. Detta regn identifieras i versarna 28 och 29 som Andens utgjutelse över Guds folk.
Petrus citerar dessa versar och förkunnar att Andens utgjutelsen på pingstdagen var början upp uppfyllelsen av denna profetia. (Apg. 2:16) Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel: (17) Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. Andens ”höstregn” kom i det Gamla Testamentets Gudsfolks ”sista dagar” och ”vårregnet” skall komma i det Nya Testamentets Gudsfolks ”sista dagar”. Detta höstregn kom till de judiska troende för att återupprätta dem efter ett stort avfall och sedan gick det vidare till hedningarna. De lärjungar som mottog den Helige Andes kraft vandrade som Jesus vandrade och gjorde Hans gärningar. Hedningarna kallade dem för ”kristna” och menade då ”Kristus-lika”. Det finns inte tillräckligt med bevis att övertyga människor idag om att så är fallet idag, men än är det inte slut. I nästan 2000 år har bara ett fåtal tagit del av höstregnet. Precis som fallet var med höstregnet kommer vårregnet att komma till dem som tror på en återupprättelse av den fallna församlingen till Kristus-likhet och sedan kommer den att gå vidare till en kvarleva av det judiska folket. På många sätt ”kommer de sista att bli de första och de första de sista.” (Matt. 19:30).
Både det naturliga Israel och Församlingen har avfallit i nästan 2000 år från det som gavs i Evangelierna och Apostlagärningarna. Hosea kapitel 5 berättar för oss varför, (Hos. 5:3) Jag känner Efraim, och Israel är inte fördold för mig.
Ty Efraim har nu
blivit en sköka, Israel är orenad. Efraim och Israel är en lek med ord för att Efraim kallades på hebreiska ”flera folk” (hedningarna) i 1 Mos 48:19 och han representerar församlingen. Efraim var Josefs andre son och Josef var den tydligaste förebilden av Jesus i bibeln. Jesus, precis som Josef, hade två söner, Israel och församlingen. Josefs andre son, Efraim, representerar församlingen, som tog emot det arv som borde tillkommit Manasse, den förstfödde, som representerar det naturliga Israel.
(2 Mos 4:22) Så säger HERREN: Israel är min förstfödde son. Josefs fader som representerar Jesu fader, gav den förstföddes välsignelse till den son som föddes som nummer två, Efraim. (1 Mos. 48:17,18). Församlingen är Faderns andre son som mottog den dubbla lottens utgjutelse som Israel, den förstfödde borde ha tagit emot men som vägrade. Församlingen, som består av Israel (judar) och hedningar som tror, är först för Gud, inte någon efterklokhet som somliga tror. Sålunda har det naturliga Israel och Församlingen i Hoseas text avfallit. (Hos. 5:4) Deras gärningar hindrar dem att vända tillbaka till sin Gud, ty en otuktsande bor i deras bröst, och HERREN känner de inte. Som en sköka mottog de världens säd hellre än makens, Jesu säd. (7) …de har fött barn som inte är hans. (eng. strange children=underliga barn) Den moderna kyrkan har fött underliga barn, som inte alls liknar Fadern eller kyrkofäderna i Apostlagärningarna. (11) Efraim lider förtryck, krossad av domen, ty han har frivilligt följt människobud. Detta är varför Jesus inte har blivit så manifesterad i församlingen, som han blev under Apostlagärningarnas tid. Han vände sig från judarna och den avfallna församlingen när de gick igenom Medeltiden (Dark Ages) och de flesta är fortfarande där.
Herren lämnade Sitt folk och lät dem hålla på med sina egna religiösa påhitt under denna tid, men mitt i nöden kommer det att bli ånger och omvändelse (repentence). (Hos. 5:15) Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig. I vedermödan kommer människor att säga, "Kom, låt oss vända om till HERREN. Ty han har rivit oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. (2) Han skall om två dagar på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, (3) Låt oss lära känna HERREN, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden." (Hos. 6:1-3) Lägg märke till att Herren kommer som ett vårregn. Den helige Andes gärning är att manifestera Jesus i dem som mottar Honom. Vi ser här att ”på morgonen den tredje dagen kommer utgjutelsen av höstregnet att komma” för att ge kraft och återupprätta dem efter de två dagarnas (2000 årens) period av avfall. När Jesus kom med höstregnets smörjelse och gav det till sina lärjungar genom att andas på dem, (Joh.20:22) så kommer Han att bli manifesterad i Människosonen för att ge vårregnet till vittnena. Detta kommer att bli uppfyllelsen av Joels vårregnsupprättelse.
Vilka är dessa dagar och när är morgonen den tredje dagen? (2 Petr. 3:8) Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Efter att ha läst det som de tidiga kyrkofäderna har skrivit, kan jag berätta för dig att de i allmänhet trodde att en dag = tusen år och att efter sex dagar så skulle änden komma. Barnabas, Ireaneus, Polycarpus, Hippolytus, Cyprianus, Lactantius, Methodius, Justinus Martyren, hinduerna, muslimerna, det judiska Talmud, för att nämna några, har lärt oss detta. Gibbon i ”The Rise and fall of the Roman Empire” sade att de tidiga kristna trodde i allmänhet likadant.
Bibeln utläggs i sju profetiska tusenårsdagar från skapelsen av den förste Adam eller tre profetiska tusenårsdagar från födelsen av ”den siste Adam”, Jesus (1 Kor.15:45) Det var fyra tusenårsdagar mellan den förste och siste Adam. Det är troligt att i sept 2001-2002 började det sjunde millenniet. Detta började på morgonen den sjunde dagen om man räknar från Adams skapelse och på morgonen den tredje dagen om man räknar från den nya skapelsens Adam, Jesus Kristus. Detta skulle då vara när ändetiden börjar och Gud slutför sitt arbete för att vila resten av millenniet. (1 Mos. 2:2) På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Jesu ord talade profetiskt om samma tid när Hans kollektiva kropp skulle bli fulländad och återuppväckt. (Luk.13:32) …..Se, jag driver ut onda andar och botar sjuka i dag och i morgon, och den tredje dagen går jag bort. (Joh. 2:19) "Bryt ner detta tempel, så skall jag resa upp det på tre dagar."…. (21) Men det tempel han talade om var hans kropp. tre dagar” är inte detsamma som på de övriga fyra platserna i Matt.27:63, Mark. 8:1, Luk 2:26, Apostlagärningarna 28:17, där det står efter tre dagar”, då Jesus uppstod fysiskt. Eftersom Jesu fysiska kropp uppstod efter tre dagar, kommer Hans andliga kropp att uppstå ”på” den tredje dagen. Enligt denna förebild kommer Gud att avsluta Sin nya skapelse på morgonen den sjunde/tredje dagen och sedan vila. Höstregnet som snart kommer på morgonen den tredje dagen kommer att återupprätta de sanna troende till den helighet, kraft och tjänst som Jesus hade.
Som Salomo sa, ”Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen. (Pred. 1:9) Det som hände med höstregnet kommer också att hända vårregnet. Många av Guds avfallna folk kommer att kämpa mot denna rörelse av den Helige Ande och bli förkastade. Den förföljda, Andefyllda kvarlevan kommer att genom tecken och under föra med sig väckelse till sanningsälskare över hela världen. Jesus sa, ”Men många som är de första skall bli de sista, och många som är de sista skall bli de första.” (Matt. 19:30) Höstregnet erbjöds först till Israel, men de flesta smädade det och det gavs till hedningarna. Vårregnet kommer först att ges till församlingen, men när många smädar det, kommer det att ges till Israels kvarleva. Jag tackar min Gud att jag genom Guds nåd inte varit hårdnackad utan tagit emot höstregnet. Det har gett mig ett mirakulöst liv då Gud försörjt mig, men vårregnet kommer att bli mycket större.
Har alla troende den Helige Andes höstregn? Jesus sade till Sina lärjungar, ”Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar (Matt. 19:28) Pånyttfödelsen (eng. regeneration) kommer från det grekiska ordet som betyder ”ny födelse”. Lärjungarna var födda på nytt men hade inte tagit emot den Helige Ande, för Jesus sade till dem ”han förblir hos er och skall vara i er.” (Joh. 14:17) Senare sade Han till dem, ”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen ….. ända till jordens yttersta gräns." (Apg. 1:8) När Anden kommer, tar vi emot den kraft som behövs för att bli Jesu vittnen. Lärjungarna kallades för kristna, för att de gjorde Jesu gärningar.
Våra dagars avfallna församling har hindrat många från uppfyllelsen av denna kraft genom att säga att alla som är födda på nytt automatiskt har den Helig Ande. Uppenbarligen lärde inte Jesus detta och inte heller Hans lärjungar senare. Paulus trodde inte på det. (Apg. 19:1) Där träffade han några lärjungar, 2 och han frågade dem: "Tog ni emot den helige Ande när ni kom till tro?” De svarade honom: "Nej, vi har inte ens hört att den helige Ande har blivit utgjuten." Lägg märke till att dessa lärjungar inte hade erfarit Andens uppfyllelse. (6) Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade. Varför skulle troende behöva förbön för att ta emot den Helige Ande om det var automatiskt? Såsom i varje fall i Nya Testamentet, visste de när de tagit emot Anden, för Han kom med tecken, gåvor och kraft.
Även nu kämpar den avfallna församlingen mot Gudagivna gåvor precis som Israel gjorde. (Apg. 8:14) Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. (15) Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige Ande, (16) eftersom Anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn. (17) Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den helige Ande.
Vår ande måste bli född på nytt innan den Helige Ande kommer för att bo i den. De förlorade kan inte ta emot den Helige Ande för Jesus sade, ” sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. (Joh 14:17) Förbundslöftet är tydligt att de som har ”en ny ande” kan också ha ”min Ande” säger Herren. (Hes. 36:26) Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. (27) Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.
Lägg märke till att när Guds Ande kommer för att bo i dem, kommer Han att ge dem kraft att lyda Ordet. (Apg. 5:32) Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom." Lyd, käre vän, och ta emot. Om du gör det som de gjorde i Apostlagärningarna, kommer du att ta emot det de fick och om du får det de fick, kommer du att göra det de gjorde med kraft.
Just som höstregnet i Apostlagärningarna gav lärjungarna kraft att manifestera Jesus, kommer utgjutandet av den Helige Andes vårregn att ge kraft till ändetidens heliga för att komma in allt det som Kristus är på grund av att Kristus bor i dem. (Ef. 3:16) Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, (17) och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. (Lägg märke till att Anden ger Sin kraft till oss så att Kristus kan bo i oss. På detta sätt kommer vårregnet att föra fram Kristus i Sin kropp på jorden som aldrig förr.) (18) Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet (19) och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Lägg märke till att vi genom Anden har blivit beklädda med kraft för att begripa Kristi fulla omfattning: Bredden, längden, höjden, djupet och Hans kärlek.
Jesus kallades för ”den siste Adam” (1 Kor. 15:45). Han var förstlingsfrukten och den andlige Fadern till den nya skapelsen, den pånyttfödda, Andefyllda människan. Han var Människosonen som kom i slutet av Israels förbund efter ett stort avfall för att återupprätta vad åratal av förbannelse hade tagit från Hans folk. På samma sätt kommer Gossebarnet i våra dagar att komma i slutet av församlingens förbund för att återupprätta det som två tusen år av förbannelse och död religion har tagit från Hans folk.
Jesus kommer att bli manifesterad som Förstlingsfrukten, Gossebarnet, och visa sig som Gud sade att Han skulle, som ett höstregn på morgonen den tredje dagen. Detta kommer att hända enligt den förebild som finns nerlagd i Skriften. Jesus var den förste som hade Andens höstregn. Han gick fram under 3½ år för att träna den tidiga Kvinnan, ge henne försörjning i öknen och ge henne Hans auktoritet. Efter 3½ år utgöt Han höstregnet när han ”andades han på dem och sade: "Tag emot den helige Ande!” (Joh 20:22) Tio dagar senare kom Anden ”som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. (Apg. 2:2) Den tidiga Kvinnan hade givits kraft av höstregnet för att möta den tidens vilddjur och sköka. Historien kommer att upprepa sig, när vårregnet kommer till den världsvida kroppen av troende i den här tiden. Därför kommer Jesus i Gossebarnets kollektiva kropp för att göra samma sak i mycket större skala. På den tredje dagens morgon ”kommer Jesus genom Människosonen” under 3½ år för att träna Kvinnan, ge henne försörjning i öknen och ge henne Hans auktoritet. Sedan efter dessa 3½ år kommer Han att utgjuta vårregnet för att ge Kvinnan kraft att möta vilddjuret och skökan under ytterligare 3½ år innan Han kommer på molnen.
Jag klagade en gång inför Herren att några som jag hade undervisat var tröga att handla efter det Ord de såg. Den natten gav mig Herren en livfull dröm. Jag brukar normalt sett inte drömma, men när jag gör det är det från Herren.
Jag såg mig själv stå på stranden av vad jag tyckte var Röda Havet och såg över till den andra stranden. Där såg jag en stor sköldpadda som kom upp ur vattnet och kämpade med att kravla sig upp på den branta stranden. Längre ner på stranden, parallellt med sköldpaddan, såg jag att mina två äldsta pojkar också kämpade för att kravla sig upp på den branta stranden. När jag stod där, dök de troende upp i mitt sinne som jag hade undervisat. Jag talade till dessa troende och sade, ”Kom över hit, jag vill visa er något.” Plötsligt var jag på den andra sidan stranden och letade efter sköldpaddan. Den syntes inte till någonstans, men i dess ställe fanns en kanin. Kaninen fanns på insidan av en smutsig brandmur, den sortens brandmur som byggs runt en tank med brandfarlig vätska, så att om innehållet läcker ut så skulle även branden stanna kvar inom inhägnaden. Kaninen hade en kran ovanför sitt huvud och den var helt täckt med olja. Det var då jag upptäckte att landskapet runt omkring oss var en öken.
Efter att ha ätit frälsningens Lamm, döptes Israel i Röda Havet för att förbereda dem för denna världens öken. Detta dop representerade döden för jaget, som det gör idag också. Den gamla människan, egyptiern, dog och begravdes där, och Israel den nya människan återuppstod. (1 Kor. 10:1)…. alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. (2) Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Vattnet representerar Ordets förbannelse som bringar död åt den gamla människan och Ordets välsignelse som bringar liv till den nya människan. Paulus sade att Kristus renar församlingen ….genom vattnets bad, i kraft av ordet. (Ef 5:26) Ordet är dödens förbannelse för den olydiga, gamla människan och livets välsignelse för den lydiga, nya människan. (5 Mos. 30:19) ….. jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Dop borde vara vår första erfarenhet efter att ha kommit till Kristus. Vid den tidpunkten borde vi acceptera vår gamla människas död genom tron. Emellertid behöver vi hela tiden förbli i vår tro tills den gamla människan dödas genom Ordets vatten, så att det märks. Den största delen av kristenheten har aldrig lämnat slaveriet i Egypten och behöver fortfarande omvända sig och dö till jaget. Domarna i Egypten förde Israel ut som en kollektiv kropp för att komma in deras ökenvedermöda, såsom det kommer att bli med församlingen. Mina äldsta söner, sköldpaddan och ansiktena från förr är alla liknelser för att beskriva de barn som jag har undervisat, som behöver göra någonting med det som de har lärt sig. Förbannelsen är till för att motivera omvändelsen. Sköldpaddan som överlevde dopet, har Gud gett ett pansar som gör honom oövervinnlig för förbannelsen över hans fiende, den gamla människan. Även om sköldpaddan har ett skydd, saknar den gåvan att röra sig snabbt och att ha styrka för ökenresan.
Jag gick för att visa dessa heliga, vars ansikten jag såg, vad som skulle komma på andra sidan deras dop till omvändelse, en kanin som var täckt av olja, en symbol på den Helige Ande. Israeliterna blev döpta, inte vara i vatten utan ”i molnet”, som var den Helige Ande. Vänner, det kommer ett utgjutande av den Helige Ande vars like världen aldrig har sett. Även Saul blev förvandlad till ”en annan människa” (1Sam.10:6) när smörjelsen kom. Det är detta som smörjelseoljan på kaninen symboliserar. Till skillnad från sköldpaddan är kaninen skapad av Gud till att springa fort och undkomma fienderna i öknen. Detta var Guds svar på min klagan över de människor som inte levde som jag lärde. De skulle bli smorda, som israelerna symboliskt blev, att springa i öknen och fly från dessa fiender: De världsliga begären, andefurstar och väldigheter. Brandmuren är till för att bibehålla oljan och elden runt omkring kaninen. Johannes sade, ”Han skall döpa er i den Helige Ande och i eld.” Öknen är en kontrollerad miljö. Gud kommer att smörja och ge kraft till Sitt folk så att de kan gå igenom förtärande prövningen så att trä, halm och strå bränns upp i deras liv. Där kommer de att lära sig att vandra i tro.
Några av er kanske säger, ”Jag är redan fylld med den Helige Ande”. Jag tränades till att bli en industri- och samhällsbrandman för Exxon vid Texas A&M University and Louisiana State University. Har du någonsin sett ett rum fyllt med rök som du kunde se igenom? Vad säger du om ett rum, fyllt med rök, som du inte kan se igenom? Skillnaden ligger i tätheten. Höstregnet, som många av oss har tagit del av, var ”rikligt”, (eng/hebr just measure) på hebreiska enligt Joel 2:23. Emellertid, när vårregnet kommer, kommer vi att få ta emot ”både vårregn och höstregn som tidigare”. Det är en mycket kraftigare smörjelse. Vid detta utgjutande, när Guds folk börjar tro på Ordet, kommer Anden att ges ”… utan att mäta” (Joh. 3:34). Du kanske säger, ”David, det handlade om Jesus.” Naturligtvis! ”Kristus i er, härlighetens hopp” (Kol.1:27) kommer att manifesteras i Människosonen först och sedan i Kvinnan i den ökenerfarenhet som kommer.
GOSSEBARNETS FÖDELSE
Genom Andens kraft är det Gossebarnet som först kommer att bli för stor för modern. Genom Kristus-likhetens inneboende kraft är han den första ’kroppen’ av lärjungar som kommer ut ur och blir räknade som åtskilda från den omogna kristenhetens människomassor. Jesus och Paulus liknade mogenhet med att bli som ett barn. Några av er tänker, ”Är det för sent för mig att vara med i Gossebarnets ’besättning’?” Detta barn kommer att födas och fortsätta att komma till mognad mycket snabbt. Fastän många har haft liknande drömmar, vill jag dela en med er, en dröm som en broder vid namn Kurt hade. Han är med i vår församlingsgemenskap.

Jag drömde att jag var på ett sjukhus där allting var helt och hållet vitt, även våra kläder. Fastän andra var närvarande i rummet, var mina ögon fästa på en nyfödd pojke, som låg i sjukhussängen. Det som var underligt var att på ett ögonblick sade babyn ett ord och sedan ännu ett och ytterligare ett, alla ord var tydliga. Inom kort hade han förmåga att tala en hel mening och sedan fortsatte han att samtala med mig. Sedan gled han på ett mirakulöst sätt av sängen och stod alldeles själv. Sedan tog han ett steg…och ett till….. och ett till, tills han gick helt perfekt. Sedan var drömmen över.
Vi har känt att dessa drömmar talar om Gossebarnet och hur det kommer till mognad mycket snabbt i livmodern och efter födelsen. Sjukhuset representerar inte bara församlingsgemenskapen (assembly) som Kurt är en del av, utan i en större skala är det den sanna församlingen, för det är en plats att hela de sjuka och att ge liv. Den helt och hållet vita atmosfären är där Gossebarnet mognar snabbt. Så du ser att om du hänger med de sanna lärjungarna till Kristus och sätter din tro på Guds Ord, så har Han förmåga att göra ett snabbt arbete. Precis som Jesus, ger Gossebarnet mat till Kvinnan under 3½ år i öknen under drakens tid. (Upp. 12:6,14) Efter detta tillåts vilddjuret att föra krig med resten av Kvinnans säd under ytterligare 3½ år (12:17; 13:5,7). Den sanna församlingen borde inte frukta denna ökenvedermöda, för Gud kommer att helga den, ge den kraft och bringa den till mognad på ett snabbt sätt.
Människosonen, Jesus, kom fylld med Andens höstregn bara till de ”förlorade fåren av Israels hus” (Matt 15:24) under de 3½ årens evangeli tjänst. I Apostlagärningarna kom den Helige Ande som ett höstregn, först till Israel och sedan till hedningarna. ”Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen.” (Pred. 1:9) När Han kommer i Gossebarnet, kommer Han som vårregnet, men bara till de förlorade fåren i församlingen under de första 3½ åren. Sedan i vår egen Apostlagärning under de sista 3½ åren, …. skall han komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden." (Hos. 6:3) först till församlingen och sedan till den judiska kvarlevan. Detta är ett underbart löfte. Detta är i fullkomlig överensstämmelse med förebilden i Apostlagärningarna, därför att nu är församlingen inympad i det nytestamentliga olivträdet Israel och det naturliga otroende Israel de avbrutna otroende.
Hosea 5:15 – 6:3 berättar för oss att Jesus gick ut i en självpåtagen exil på grund av Hans folks upproriskhet, men kommer att återvända på morgonen den tredje dagen som höstregnet i Gossebarnet. Vi kan också tydligt se i Mika 5:1-6 Människosonen Jesus, född, förkastad, går ut i exil och återvänder som ändetidens Gossebarn innan en kvarleva av det naturliga Israel återvänder till Honom. (Mika 5:1) Samla nu dina skaror, du skarornas stad. En belägringsvall har man rest upp mot oss. Israels domare slår man med käpp på kinden. (2) Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.
Jesus Kristus, Guds Son, som har funnits innan, tog på sig en kropp och föddes som Människosonen i Betlehem. Han skulle ”härska i Israel”. Judarna kände inte igen Jesus som härskare och Han blev ”stenen som byggnadsarbetarna kastade bort” (Matt. 21:42) Så Han övergav till att gå sina egna vägar till dess ändetidens kvinna bringar fram Människosonen i början av vedermödan (3) Därför skall han överge dem fram till den tid då hon som skall föda har fött. Jesus gav upp det avfallna Israel och den avfallna församlingen så att de kunde gå sin egen väg. Paulus säger att vargar kom in för att skingra flocken (Apg. 20:29-30). Jesus kommer att återvända från sin exil som Han sade, manifesterad i Gossebarnet för att frälsa och reformera Sin församling – Kvinnan i Upp. 12. Efter den tiden kommer en kvarleva av Jesu naturliga bröder, det naturliga Israel, att börja återvända till Honom genom att bli födda på nytt in i det Nya Förbundet, ”Israels barn”, församlingen. (3)…. Då skall resten (kvarlevan) av hans bröder (det naturliga Israel) få vända tillbaka till Israels barn.
Först ser vi att det naturliga Israel inte är Kvinnan, därför att de återvänder efter det att hon har fött fram Gossebarnet. Sedan ser vi att en kvarleva av Jesu bröder, det naturliga Israel, kommer att återvända till det andliga Nya Förbundet ”Israels barn”, församlingen eller Kvinnan. Som vi redan har sett i Rom. 11:17-26, blev det naturliga Israel bortbrutet från olivträdet kallat ”Israel”, när de förkastade Jesus och församlingen blev inympad i deras ställe. Sedan när alla hedningarna har ympats in, ”då skall resten av Hans bröder få vända tillbaka” till olivträdet och bli inympade på nytt. (Rom. 11:26) Och det är så hela Israel (de som är i olivträdet) skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Jesus är befriaren från Sion och Gossebarnet är befriaren från det andliga Sion. Jesus manifesterad i Gossebarnets ’kropp’ kommer att resa upp lärjungar till Sin egen avbild ”för att skaffa bort all ogudaktighet från Jakob”. Jakob i det här fallet är både det naturliga Israel och den avfallna församlingen.
När vi nu fortsätter med vår text kommer vi att se denna spännande Jesu tjänst återigen på denna jord. (Mika 5:4) Han skall träda fram och vara en herde i HERRENS kraft, i HERRENS, sin Guds, namns höghet. Och de skall ha ro, ty han skall då vara stor intill jordens ändar. Jesus, i Gossebarnet, ”skall träda fram och vara en herde [för sin hjord]”, som är Kvinnan. Den Jesus som var förstlingsfrukten i början av evangelierna är samme Jesus som är förstlingsfrukten i Upp. 12. Han kommer att göra samma mirakulösa gärningar, men i en större, världsvid ’kropp’. Han kommer återigen att föda sin hjord under 3½ år av vedermöda och ”de skall förbli” i Honom. (Upp. 12:6) Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud har berett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i ettusen tvåhundrasextio dagar. (3½ år)
Såsom Jesus undervisade församlingen under 3½ år och sedan smorde dem med höstregnets kraft i Apostlagärningarna, så kommer också Gossebarnet att undervisa Kvinnan under 3½ år och smörjer dem med vårregnets kraft och gärningar. Apostlagärningarna varade under 40 år mellan Jesu 3½ års tjänst och förstörelsen av skökan, det avfallna Israel år 70 e Kr av det romerska vilddjuret. Fyrtio är vedermödans nummer. Apostlagärningarna, höstregnet, Kvinnan/Församlingen representerar den andra delen av vedermödan, de sista 3½ åren eller vårregnets Kvinnans/Församlingens gärningar.
Vi kommer att bevittna vårregnet mångfaldigat runt världen eftersom den andliga Nya Förbundet Israel nu är världsvitt. Mönstret visar sig vara sant (holds true). Såsom det skedde med höstregnet, kommer vårregnets heliga att utstå krig från vilddjuret och i vissa fall bli dödade. (Upp.13:5) …..och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader (3½ år)…. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem.
Såsom Jesus gav mat till Kvinnan under höstregnets tid i en kropp av kött, så kommer Han att ge mat till Kvinnan under vårregnets tid i en kollektiv kropp av kött. (Mika 5:4) Han skall träda fram och vara en herde i HERRENS kraft, i HERRENS, sin Guds, namns höghet. Och de skall ha ro, ty han skall då vara stor intill jordens ändar.
Höstregnets Jesus hölls i ära av lärjungarna och fruktades av Hans fiender, men på grund av avfall har inte detta varit fallet i hundratals år. Gossebarnet och lärjungarna som följer i Hans fotspår kommer att återupprätta detta och denna gång ”skall han vara stor intill jordens ändar.” Människosonens undervisning kommer att bringa frid till de sju församlingarna som är i krig med vilddjuret. (5) Och han skall vara vår frid. När Assur stormar in i vårt land och tränger in i våra palats, då kan vi ställa upp mot honom sju herdar, ja, åtta furstar ur folket. (hebr. furstar bland) Gossebarnets kollektiva kropp är denne man som bringar frid till den kollektiva Kvinnan med sin undervisning som ger henne förmåga att stå emot vilddjurets invasion. Han bringar frid eftersom ”Fridsfursten” bor i hans hjärta. Andligt sett är vi ”landet” och ”palatsen” som det kollektiva vilddjuret försöker att invadera. (1 Kor. 3:9) Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. (palats)
Som vi skall se, är vilddjuret en kollektiv andemakt från avgrunden (Upp.17:8) som bor i de ogudaktigas kropp (3) och som söker att bebo de rättfärdiga och märka dem. Lägg märke till att Assur kallas för ”honom”, vilket visar att assyrierna ses som vilddjurets kollektiva kropp. Eftersom det assyriska väldet försvann ca år 600 f. Kr., kunde det inte förknippas med Jesus och Människosonen. Därför använder Gud som vanligt den tidens vilddjur att representera en särskild aspekt när det gäller ändetidens vilddjur. Liksom det assyriska vilddjuret inte erövrade Jerusalem, kommer ej heller ändetidens vilddjur att erövra dem som blir kvar i det Nya Jerusalem.
(Mika 5:5) ….då kan vi ställa upp mot honom sju herdar, ja, åtta furstar ur folket. Människosonen Jesus reste upp ”tolv” apostoliska herdar för att i första hand återupprätta dem bland ”Israels tolv stammar” som ville lyssna. (Matt. 10:5; Apg.26:7; Jak.1:1; 1 Petr. 1:1) Som en exakt parallell kommer det kollektiva Gossebarnet att ur församlingen res upp ”sju” kollektiva apostoliska herdar för att först och främst återupprätta de sju församlingarna” (Upp. 1:4). Gossebarnets primära uppgift är att ge Ordets osyrade bröd till lärjungarna för att manifestera Kristus i dem. Dessa sju representerar det nya ledarskapet för de sju församlingarna under de sista 3½ åren. Dessa ”sju herdar” är inga sekteristiska, religiösa ledar utan en man i Kristus och dessa bebos av en enda fridsfurste”, därför är det åtta furstar ur folket”. I nästa kapitel kommer vi att se att efter Gossebarnets Jesu 3½års tjänst, lovade Han att vara med herdarna i anden ”intill tidens slut” (grek. Matt. 28:20) därav uttrycket ”åtta furstar ur folket”. Dessa furstar är kungens söner och de har auktoritet över Hans sju församlingars rike. De sju församlingarna i Uppenbarelseboken är en förebild på de sju olika slagen av kristna i församlingen. (Jes. 4:1) 1 På den dagen skall sju kvinnor (församlingen) ta tag i samma man …. ”Samma man” betyder Jesus manifesterad i Gossebarnet. Sedan kommer Han att bli manifesterad i de sju herdarna och sedan i den sanna Församlingen. I denna tvåfaldiga manifestation ser vi att det kommer att vara ”åtta furstar ur folket”. Bara återupprättelsen av det slags ledarskap som den första församlingen hade kommer att lösa avfallets problem i församlingens sista tid. (Jes 1:26) Jag skall åter ge dig sådana domare som du hade först och sådana rådgivare som du hade i början. Därefter skall du kallas "rättfärdighetens stad", "den trogna staden". Samma slags rådgivare som höstregnet hade kommer att ges under vårregnets tid
Här är en bekräftelse till att Gossebarnet ger Sin uppenbarelse till sju herdar, som skickades vidare till de sju församlingarna. När Människosonen Jesus sände ut Sina herdar, kallade han dem apostlar, som betyder ”någon man sänder ut”. Med andra ord var herdarna Messias budbärare till församlingarna.
Som en förebild till Gossebarnet var Johannes på ön Patmos, ”som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er, (Upp. 1:9) när han rycktes upp till Guds tron och delgavs en uppenbarelse om den kommande vedermödan för att ge den vidare till de sju församlingarna. (4:1) Därefter såg jag, och se, en dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig, som en basun, sade: "Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som måste ske härefter." (2) Genast kom jag i Anden, och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen.
Precis som Jesus delgavs han en uppenbarelse om förfallet i församlingen och befalld att sända den till de sju församlingarna genom de sju änglarnas hand. (1:11) "Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna…..(2:1,8,12,18; 3:1,7,14) ”Skriv till församlingens ängel i Efesus (Smyrna, Permamus, Tyatira, Sardes, Filadelfia, Laodikeia)…. ”Ängel” är i dessa fall det grekiska ordet ”angelo” som betyder ”budbärare” och används också som ”ministers” (budbärare i den svenska översättningen) i Nya Testamentet (Exempel. Luk 7:24,27; 9:52). Motsvarande hebreiska ord i Gamla Testamentet är översatt som ”budbärare” när man talar om en präst (Mal. 2:7), Johannes Döparen och Jesus (3:1). Eftersom det är obegripligt att Johannes skickade uppenbarelsen med änglarnas hjälp, måste han ha sänt den genom sju prästbudbärare till de sju församlingarna. Detta är exakt vad Jesus gjorde som Människosonen. Han delade Sin uppenbarelse med apostoliska prästbudbärare (minister messengers) , som delgav den till de sju församlingarna och så kommer det också att bli i vår tid.
Gud ersatte Judas med Mattias, som blev en av de tolv, inte Paulus. En bibelkod med ”skip sequence” som används i Jesaja 53 ger oss namnen på de tolv apostlarna inklusive Mattias men exklusive Judas och Paulus. Dessa tolv judar var bestämda till att föra ut evangeliet till judarna. Paulus var inte kvalificerad att vara bland de ursprungliga tolv därför att de hade bevittnat Jesu dop, undervisning, uppståndelse och himmelsfärd (Apg. 1:21,22). Apostlaämbetet upphörde aldrig utom för dem som trodde att det gjorde det. Paulus är bland de tolv andra apostlarna som räknas upp i Nya Testamentet, som nästan alla var hedningar och som tog evangeliet till hedningarna. I tre av dessa fall översätts det grekiska ordet apostolos med ”budbärare” i stället för ”apostel” som det annars översätts till. Gud kommer att fullborda den ovan beskriva förebilden till slut. (Matt.20:16)Så skall de sista bli de första och de första de sista. Det kollektiva Gossebarnet kommer att utse sju kollektiva, hedniska, apostoliska herdar till församlingen och efter det kommer sju kollektiva, mestadels judiska, apostoliska herdar att gå till judarna för att föra dem in i församlingen.
Låt oss återgå till Mikas text. (Mika 5:6) Och med svärd skall de (Människosonen och de sju herdarna) beta av Assurs land (eng. ödelägga Assur med svärdet) och Nimrods land ända in i dess portar. I kapitel nio, De Två Vittnena, kommer vi att se att dessa herdar kommer att med Andens ”svärd” föra krig mot vilddjuret tills…. ”de har fullgjort sitt vittnesbörd, ..(Upp 11:7) exakt som de första apostoliska budbärarna. (Jes. 31:8) Assur skall falla, men inte genom en mans svärd. Ett svärd som inte är en människas skall förtära honom. Precis som ”Nimrods land” representerar Babels världsordning, så representerar det assyriska världsriket ändetidens världsvilddjur. I kapitel femton berättar jag om en syn jag hade när jag rycktes upp i luften över den Mexikanska Golfen och jag såg USA som Nineve, som var huvudstad och det Assyriska rikets huvud. USA har nu och kommer att inneha en ledarställning för den nya världsordningen fram till Herrens dag. Assur används helt klart i Skriften som en förebild på hela världen. (14:25) Jag skall krossa Assur i mitt land, på mina berg (riken) skall jag trampa ner honom. Då skall hans ok lyftas av dem, hans börda lyftas från deras skuldror. (26) Detta är det beslut som är fattat om hela jorden, detta är den hand som är uträckt över alla folk. Återigen ser vi att Assur kallas för ”hans” vilket visar att han är världens kollektiva vilddjur. Lägg märke till att det assyriska slaveriet kommer att bli avskaffat på ”hela jorden” och ”över alla folk”, som Gud säger ”mitt land”. Det är helt klart det andliga Israels land, församlingen, som är ”hela jorden”. Det stämmer perfekt med vår Mika-text när Människosonen och de sju herdarna sprids över hela jorden för att besegra vilddjuret.
I vår text kan vi också se hur kvarlevan av Guds folk under dem blir spridda över hela världen och erövrar vilddjurets rike. (Mika 5:7) Jakobs kvarleva skall vara bland många folk som dagg från HERREN, som regnskurar på gräs, vilka inte dröjer för någon mans skull eller väntar för människors skull. (8) Ja, Jakobs kvarleva skall vara bland hednafolken, mitt ibland många folk, som ett lejon bland djuren i skogen, som ett ungt lejon bland fårhjordar, vilket trampar ner där det går fram och river sitt rov utan att någon räddar det. (9) Må din hand vara upplyft över dina ovänner, och må alla dina fiender bli utrotade.
Så att vi inte glömmer: Den viktigaste delen av de heligas seger över vilddjuret är segern över det köttsliga vilddjuret i den gamla människan. Detta kommer att ske som en andlig och ibland fysisk korsfästelse. Det assyriska vilddjuret besegrade de avfallna tio stammarna och Juda, men när de hotade Jerusalem, platsen för Guds sanna tempel mitt bland Sitt folk, grep Gud in. (2 Kung. 19:35) Samma natt gick HERRENS ängel ut och slog 185.000 i assyriernas läger, och när man steg upp tidigt följande morgon, se, då låg där fullt av döda kroppar. Gud sade att denna stora seger skedde för att bevara en helig kvarleva. (30) Och de räddade av Juda hus som blivit kvar, skall på nytt skjuta rot nertill och bära frukt upptill. (31) Ty från Jerusalem skall en kvarleva gå ut, de räddade från Sions berg. HERRENS nitälskan skall göra detta. (32) Därför säger HERREN så om kungen i Assyrien: Han skall inte komma in i denna stad...
Gud sade också att denna stora seger kom som svar på Hiskias bön (14-21), som var en förebild till Människosonen. Han var Davids störste son och kungen av Juda fram till Jesus Kristus (18:3-7). Han gick också upp till Herrens hus på den tredje årtusendedagen som Människosonen kommer att göra. (20:5) Vänd om och säg till Hiskia, fursten över mitt folk: Så säger HERREN, din fader Davids Gud: Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Se, jag skall göra dig frisk. I övermorgon skall du få gå upp till HERRENS hus. (eng. På den tredje dagen skall…) (6) Jag skall lägga femton år till din livstid. Jag skall också rädda dig och denna stad ur den assyriske kungens hand. Jag skall beskydda denna stad för min skull och för min tjänare Davids skull." På samma sätt som skördens förstlingsfrukt, förs Människosonen till ”Herrens hus”. (2 Mos 23:19) Det bästa av din marks förstlingsfrukter skall du föra till HERRENS, din Guds, hus. Det finns en annan förebild som du kan se i detta krig mot de heliga.
Vem representerade Assur på sin tid? Assur var det andra vilddjuret i en grupp av sex större vilddjur som regerade över Israel. I våra dagar är det det andra vilddjuret som för krig mot de heliga under de sista 3½ åren av vedermödan i Upp 13. De som Människosonen reser upp under vårregnet kommer att ha auktoritet att tala förstörelse över vilddjurets världsherravälde. (Dan. 7:25) Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. (26) Men dom skall hållas, och hans välde skall tas ifrån honom och han skall fördärvas och förgöras i grund. Trots att de är förföljda och ibland blir dödade kommer de att förstöra vilddjurets rike med deras muns svärd. (Mika 5:6) Och med svärd skall de beta av Assurs land och Nimrods land ända in i dess portar. Det kommer att ske på grund av trons ord som de uttalar, för ”de skall regera på jorden” (Upp.5:10)
Jesus såsom Människosonen sände ut Sina tolv lärjungar ”två och två”, som en kollektiv kropp av de två vittnena (Mika 6:7). Senare gick dess ut på samma sätt för att kriga mot den tidens sköka och vilddjur. De vann sin strid med vilddjuret för Guds utvaldas hjärtan och när deras vittnesbörd var färdigt dödades de av vilddjuret. Detta är en exakt parallell till de sju kollektiva herdarna eller de kollektiva två vittnena under de sista 3½ åren av vedermödan. Dessa kommer att genom munnens svärd uttala förtärande domar, krig, plågor och torka för att förstöra vilddjurets rike som för krig mot dem. (Upp 11:3-7) I slutet av denna tid kommer Messias med alla Sina heliga och kommer att slutföra [domarna över] nationerna med det talade Ordets svärd. (Upp. 19:14) De himmelska härarna följde honom på vita hästar…..Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med. (Mika 5:6) Och med svärd skall de beta av Assurs land och Nimrods land ända in i dess portar.
RYTTAREN PÅ DEN VITA HÄSTEN?
Är ryttaren på den vita hästen i det första sigillet under vedermödan, Kristus eller antikrist? (Upp.6:1) Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: "Kom!" (2) Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra. Ryttaren på den vita hästen är Kristus i en modern tappning av en skara troende som kallas för Människosonen. Jesus kom vid början av de första 3½åren av lärjungarnas vedermöda och Människosonen skall komma i början av de första 3½åren av ändetidens vedermöda.
Varför måste detta vara den dom som kommer med det första sigillet? (1 Petr. 4:17) Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Precis som Människosonen Jesus kom med det osyrade brödet, bekräftade det med tecken och under, vilket gjorde Israel och hennes ledare ansvariga till att omvända sig eller bli dömda, så kommer det att vara med ändetidens Gossebarn och det andliga Israel. (Joh. 9:39) Jesus sade: "Till en dom har jag kommit i världen, för att de som inte ser skall se och för att de som ser skall bli blinda."
Simeon profeterade att Människosonen Jesus skulle orsaka någras förkastelse och andras inympning. (Luk 3:34) …"Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt. Jesus var ett ”tecken” att ändetidens Gossebarn skulle komma med samma dom. Såsom det var med Jesus och judaismen, kommer Gossebarnet att bli ”motsagt” av de avfallna ”kristna”. Moses, såsom Gossebarnet, kom med Lagen, som höll de upproriska ansvariga och kom med dom. (Rom. 4:15) Lagen åstadkommer ju vrede. Men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse.
Vad representerar den ”vita hästen”? Såsom en människas sinne använder sin kropp som en arbetsdjur (beast of burden) för att uträtta sitt arbete, så är också hästen selad som ett arbetsdjur för att göra sitt arbete. Hästen representerar kroppen eller vilddjuret. (Ps. 147:10) Han har ej sin lust i hästens styrka, ej sin glädje i mannens snabbhet (eng. legs of man). Denna vers skulle kunna passa även för de andra ryttarna på de andra hästarna i Uppenbarelseboken sex. Men att rida en vit häst symboliserar en total kontroll av din kropps styrka och sinne för att uträtta rättfärdiga gärningar. Hästen bär ryttaren som ”människas ben” (legs of man) bär Gossebarnet. Övervinnare rider på de vita hästarna därför att deras kroppar underordnar sig den andliga människan som underordnar sig den Helige Ande.
Gossebarnet kommer att vara de vita ryttarnas förstlingsfrukter i våra dagar och Kvinnans utvalda kommer också att följa sin Herre på de vita hästarna för att avsluta domen efter vedermödan. (Upp 19:11) Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. (14) De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg.
Precis som Andens utgjutelse av vårregnet över Gossebarnet kommer hans kropp att vara tyglad som en vit häst, så kommer onda andemakter att rida på vilddjuret, som består av köttsliga människor, under resten av sigillens domar för att komma med förbannelser över jorden. Skillnaden mellan Gossebarnet och de övriga ryttarna är att han är den som lösgör dessa domar precis som Jesus, Moses och Jeremia gjorde. (Upp. 6:3) Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga: "Kom!" (4) Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom.
(5) När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: "Kom!" Och jag såg, och se:
en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. (6) Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, (svält) och oljan och vinet får du inte skada."  (7) När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: "Kom!" (8) Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.
Kom ihåg att Jesus sade, ”Se, jag har gett er makt….att stå emot fiendens hela välde” (Luk 10:19). Makt i detta fall är rätten att använda demonernas kraft. Två gånger lämnade Paulus över syndare till Satan, genom kraften i Jesu namn, för att de skull tuktas så att de skulle omvända sig och bli frälsta. (1 Kor. 5:4)… vår Herre Jesu Kristi namn fällt domen över den som handlat så. Det skedde, sedan ni och min ande med vår Herre Jesu makt förts samman, (5) för att överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden skall bli frälst på Herrens dag. Gossebarnet kommer att använda den ”auktoriteten” och ge den vidare till Kvinnan för att bringa samma ”svärd”, ”svält” och ”död” till dem som lönar gott med ont för att rädda en kvarleva av Guds folk från dem. Mycket av detta kommer att hända efter vilddjurets märke när dessa människor inte kan bli frälsta. (Jer. 18:20) Skall gott få lönas med ont? De har grävt en grop för att ta mitt liv. Tänk på hur jag har stått inför ditt ansikte och manat gott för dem för att vända bort din vrede från dem. (21) Överlämna därför deras barn åt hungersnöden och utlämna dem själva åt svärdet, så att deras hustrur blir barnlösa och änkor, deras män dödade av pesten och deras unga män slagna med svärd i striden. Moses och Samuel representerar samma Gossebarn vars ord och undervisning till Kvinnan kommer att föra med sig samma domar. (15:1) Men HERREN sade till mig: Även om Mose och Samuel trädde fram inför mig, skulle jag ändå inte vara vänligt sinnad mot detta folk. Driv bort dem från mitt ansikte och låt dem gå. (2) Om de frågar dig: "Vart skall vi gå?" skall du svara dem: Så säger HERREN: I dödens våld den som hör döden till, i svärdets våld den som hör svärdet till, i hungerns våld den som hör hungern till och i fångenskapens våld den som hör fångenskapen till.
Jesus kommer att i Förstlingsfruktens Gossebarn sända fram lärjungar med Guds Ord för att komma med de ovan beskrivna domarna över världen. (Upp 6:2) Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra. Notera att Han har ”en båge” men inga pilar, som betyder att dessa har blivit ivägskickade. ”Apostel” betyder att ”en som man har skickat iväg”. Precis som Jesus var från Juda och sände iväg Sina tolv apostlar och sedan de sjuttio lärjungarna, så är Gossebarnet Judas andliga kropp och som kommer att bli bågen som sänder iväg dessa ”pilar”. (Sak. 9:13) Ty jag skall spänna Juda som min båge och lägga Efraim som pil på den,… (Efraim betyder Nationernas [hedningarnas] fullhet på hebreiska i 1 Mos. 48:19 och representerar Kvinnan eller församlingen i hela världen)… jag skall väcka upp dina söner, du Sion, mot dina söner, du Javan, (vilddjursriket) och göra dig lik en hjältes svärd. (14) Ja, HERREN skall uppenbara sig över dem och som en blixt skall hans pil fara ut. … (15) HERREN Sebaot skall beskydda dem. De skall sluka sina fiender Såsom Jesu lärjungar sändes iväg för att erövra vilddjurets sinne som regerade över Guds utvalda, kommer även Människosonens lärjungar att göra. (Ps. 127:3) Se, barn är en HERRENS gåva, livsfrukt en lön. (4) Som pilar i en hjältes hand är söner man får vid unga år. Jesu lärjungar, som Han sände ut som pilar var Hans ”söner vid unga år” för Han har haft många sedan dess. Han kallade sina lärjungar ”barn” (Joh.13:33; 21:5). När Jesaja profeterar att Jesus skulle komma som Emmanuel, kallade Han sina lärjungar för Hans ”barn” (Jes. 7:14; 8:16,18). Gossebarnet som finns över hela världen kommer att sända ut lärjungepilarna för att erövra köttet, vilddjuret och djävulen.

(Ps. 127:5) Lycklig den man vars koger är fyllt med dem. De kommer inte på skam när de går till rätta med fiender i porten. Lärjungepilarna kommer att gå ut för att erövra ”fienderna i porten” av riket med det talade Ordet. Jesus, som är Ljuset och kallade Sina lärjungar för ”ljusets söner” (Joh. 12:36), sa också att ljuset skulle bringa dom, när människor förnekade det.

(Joh. 3:19) Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Gossebarnet och lärjungepilarna kommer återigen att bringa sanningens ljus, som kommer att döma världen.

Denna dom kommer att börja i Guds hus och sprida sig utåt. Såsom det var med Jesus nämligen att de som säger nej till ljuset kommer att bli förkastade medan de som accepterar det kommer att bli ”ljusets söner”. Precis som Gossebarnet kommer att göra, så uttalade Jesus den dom som denna världens Gud (övers. kommentar efter konsultation med författaren: djävulen), som förblindar de otroendes ögon, kommer att utföra. (Matt. 13:14) På dem uppfylls Jesajas profetia: Även om ni hör, skall ni inte förstå, och även om ni ser, skall ni inte se. Ryttaren på den vita hästen kommer att komma med sanningen, som är grunden till all dom. Kom ihåg att Moses, som var den tidens ryttare på den vita hästen, kom med alla domar över Egypten. I en fullbordan av den förebilden, kommer Människosonen att leda alla de övriga domshästarna i Upp. 6 mot världen. I sin bok ”Prepare For the Winds Of Change II, (Förbered er För Förändringens Vindar II) Kapitel 1 berättar Nina Johnson om sin vision där hon beskriver tjänsten som ryttaren på den vita hästen skall ha. Ni kommer att lägga märke till att det är Ordet som går ut från ändetidens smorda lärare, när de kallar ut de utvalda ur Babylon, som bringar dom eller befriar genom det. Mina kommentarer är inom parentes.

Den 10 januari 1990 förunnades det mig att få ett besök av en ängel. När jag först såg den majestätiska varelsen, blev jag överväldigad av hans skönhet, hans kraft och hans uppenbara auktoritet. Han var klädd i vit klädnad som påminde om en gammal romersk militäruniform (Detta är passande dräkt som representerar väckelsen i det världsvida romerska imperiet) Hans bälte och en slags bröstplåt var av guld. Hans hela yttre tycktes glöda med själva himmelens glöd. Han red på en vit krigshäst som i likhet med honom själv var vacker och full av kraft. Både hästen och ryttaren var mycket stora. Hästen var mycket större än någon häst som du och jag haft tillfälle att se här på jorden. Det var helt uppenbart att detta var en otrolig varelse som var en av Guds högre dignitärer. (Att den vita hästen är så stor betyder att den är kollektiv [eng. corporate]. Eftersom angelos på grekiska betyder budbärare, betyder storleken på denna budbärare att han gestaltar Gossebarnets kollektiva kropp).

Jag kände en fruktan av åsynen av honom och fann mig snart ganska nertyngd över hans budskap till oss. Jag såg honom först när han red på denna otroliga krigshäst och han red på en gata vilken som helst i en typisk del av en stad i Amerika. Han bar ett stort svärd i sin hand (Detta representerar det talade Guds Ord, Hebr 4:12). Detta redskap (eng. instrument) var i verkligheten så stort att det skulle kunna vara en lans, men utformningen var gjord som ett svärd. Med den rörde han vid hustaken på husen på bägge sidor av vägen på vartannat eller vart tredje hus som han passerade och därigenom komma med dom. Han förkunnade, ”Låt domen falla över den störste till den lägste av de obotfärdiga.”

Jag fann mig stå i slutet av samma gata och iakttog spänt och med fruktan denna lysande ängel som rörde sig nerför gatan åt mitt håll. Efter varje hus som han förbannade, uttalade han varningar, såsom det var på gatorna. ”Stor dom kommer till dem som älskar denna världen. De som är obotfärdiga och misshandlar barnen (cripplers of children) – frukta!” Igen och igen utropade han, ”Babylon faller! Kom ut, kom ut ur henne, mina barn. Ta ingenting med dig; bara dina kläder på din rygg och se inte på kostnaderna. Domen kommer vid midnatt. Klockan är 23.55! Jag säger er att inte begråta förlusten, kom bara bort: Kom ut ur henne. Spring från ogudaktighetens dotter! Tiden är ute. Dom är säker….,” detta ropade han ut gång på gång, som man skulle kunna tänka sig att en offentlig utropare skulle ha gjort, som Paul Revere gjorde på sin tid. (levde i Amerika 1734-1818 och är känd som en patriotisk symbol i USA).

Han hejdade sig när han kom fram till mig och sittande på hästen talade han med mig och gav mig många upplysningar. Han nämnde mitt namn och sade, ”Nina, varna folket. Varna jordens folk att domen kommer vid midnatt och redan nu är klockan 23.55. Tal överallt om för dem att lyssna till lärarna. Lyssna uppmärksamt till mina smorda, ty deras råd är säkert och vägen till säkerhet och liv. Råd kommer det som finns bakom förlåten (från den himmelska världen; Guds rike). Bland annat råd som rör den andliga krigföringen. Regeringsmakten kommer återigen från församlingen och Gud bringar fram mäktiga, tappra män för att leda församlingen ut i krig. Tala om för mitt folk; Lyssna noga till lärarna, ty deras råd är säkert och kommer att sörja för er säkerhet i en opålitlig tid. Lyssna noga till profeterna och apostlarna, lyssna noga till mina smorda, ty deras råd är säkert och en väg till säkerhet och liv. (Jesus kallades för Lärare, Profet och Apostel).

Gud kommer att lyfta upp speciella smorda lärare, den Högstes profeter. De kommer att ges maktens spira. De kommer att bära svärdet (Som denna ängel gör som en förebild) och bringa separation och dom och kommer att hela de klyftor som finns mellan Mina egna. (De kommer att bli använda för att bringa den sanna flocken i samklang med deras ende Herde, Jesus, såsom Han profeterade). De kommer att förbereda de heliga med stridsstrategi och utrusta dem med kraften hos en mäktig stridsman, som bär smörjelsen att tillintetgöra. (De kommer att bringa dom över vilddjurs- och skökoväsendet). Himlens regeringsmakt kommer för att separera, hela och leda ut i en strategisk strid. Dessa profeter kommer att vara lärare som kommer att ge de råd de fått bakom förlåten. (De kommer att leva både ”bakom förlåten, i Guds närvaro och i den fysiska världen. De kommer att kunna säga som Människosonen Jesus gjorde, ”Jag talar de ting som jag har sett hos min Fader.”)

Råd som ger överlägsen visdom och strategi när det gäller säkerhet, enighet och andlig krigföring. De kommer att föras in i den Högstes hemliga råd för att få vad som måste undervisas de utvalda på ett omsorgsfullt och ihärdigt sätt. Detta råd kommer att ge säkerhet under en opålitlig tid. Sörj inte, bara ta vara på Andens röst av råd och makt. Tala om för mitt folk att lyssna noga de smorda som kommer att resas upp, tala om för dem att förbereda sig!”

Från den stunden började han att dela med sig många saker. Han gav mig många upplysningar, mycket information och många varningar. Slutligen talade han om för mig att jag skulle få ytterligare förståelse om dessa ting i Sakarja bok. ”Studera den, förstå den, låt den Helige Ande ge dig mycken insikt i den”, instruerade han. I slutet sa han ytterligare en gång,” Gå nu ut och tala om detta för jordens folk. Varna dem för att domen kommer och att den är säker.” Sedan lämnade han mig och jag var ensam i rummet.

Jesus manifesterade sig i dessa smorda, apostoliska lärare och profeter och de kommer att bli grunden för Guds plan att …åter ge dig sådana domare
som du hade först och sådana rådgivare som du hade i början. Därefter skall du kallas rättfärdighetens stad", "den trogna staden". (Jes. 1:26)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar