onsdag 4 februari 2015

KAPITEL 4

Andra nyckeln till det Dolda Mannat

Ha tålamod med mig medan jag bevisar en uppenbarelse som har talat till mig och som kommer att utöka din förståelse av yttersta tiden på ett fantastiskt sätt. Jag vill dela med dig en vital nyckel för att identifiera den yttersta tidens profetiska karaktärer, när bibeln använder andliga förebilder som t ex Människosonen/Gossebarnet (manchild), vilddjuret, antikrist, fördärvets son, de två vittnena, skökan osv. I Skriften har Gud för vana att identifiera stora grupper av människor (corporate bodies of people) med namnet på deras andlige eller fysiske fader. Till exempel kallas Kristi kropp idag också för Kristus. (1 Kor. 12:12,27) Gud kallade Jakob för ”Israel” och ändå kallas både Hans fysiska kropp och hans andliga kropp för Israel. (1 Mos. 32:28; Rom. 11:19-26) Esau kallades också för ”Edom” och ändå fortsatte Gud att kalla hans säd eller Edoms avkomlingar för Edom också i fortsättningen i Bibeln. (1 Mos. 25:30; Mal. 1:4) Edom är också den nuvarande andliga kroppen av de människor som säljer sin förstfödslorätt som Esau gjorde. Ammon och Moab var barn till Lot, men deras avkomlingar som utgjorde stora grupper av människor kallades i fortsättningen för dessa namn, Edom och Moab. (1 Mos. 19:37,38; Sef. 2:8) I Hesekiel 38:1-6 ger Gud namn åt de som skall ingå i den armé från norden som skall anfalla Israel i den yttersta tiden och de är namnen på Noas barnbarn (1 Mos10:1-6). Dessa var merparten av Jafets och Hams barn. Sem var den ende sonen som är utelämnad på grund av att han är förfader till de andra folken på slagfältets scen, muslimer och Israel. Avkomlingarna till dessa barnbarn utgör i våra dagar större delen av jordens befolkning, stora grupper av människor som kommer att anfalla Israel från norr. Individer används som tecken för representera stora grupper av människor, som kommer senare i historien. (Jes. 7:14) Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel. Jesu födelse genom Maria var ett tecken (hebr. Owth, ett tecken på något som skall komma) som skulle fullbordas i den yttersta tiden. Ett omen är ett tecken på någonting som skulle komma. Immauel betyder ”Gud med oss” och Han kommer att vara med oss i den yttersta tiden. En stor grupp människor (corporate body), förstlingsfruktens människoson i vilken Jesus verkligen bor kommer att födas av Kvinnan, den sanna Församlingen, för att leda dem igenom vedermödan. (Upp. 12:5,6) Jesaja fortsätter att tala om tecken. (8:16) Bind ihop vittnesbördet och försegla undervisningen bland mina lärjungar (18) Se, jag och barnen som HERREN har givit mig är tecken och förebilder i Israel från HERREN Sebaot, som bor på Sions berg. ”Jag och barnen” är inte bara Jesajas barn , utan versarna innan (7:17: 8:8, 10, 16. 17) identifierar ”jag” som ”Immanuel” (Jesus), och som identifierar Hans ”lärjungar” som Hans ”barn”. Jesus och Hans ”lärjungar” var ”tecken och under” (Sak. 13:7) Svärd, upp mot min herde, mot den man som står mig nära!
säger HERREN Sebaot. Slå
herden så att fåren
skingras.
Ty jag skall vända min hand mot
de små. Fåren och Hans ”små” var tecken för stora grupper av människor som skulle följa i deras fotspår i den yttersta tiden. Gamla Testamentet har för vana att identifiera stor grupper av människor genom namnet på deras fysiska fäder. Det tycks vara en Lag som heter ”lagen om då namnet först nämndes”. När ett ord, princip eller siffra nämns först i bibeln, identifierar detta första omnämnande hur det sedan används i resten av Bibeln. När ett namn nämns först, identifierar det namnet på själva individen. När namnet nämns senare betyder det hans avkomlingar.


FYSISKA FÄDER DERAS AVKOMLINGAR
Jakob/Israel = en stor grupp människor som kallas för Israel
Esau/Edom = en stor grupp människor som kallas för Edom
Moab = en stor grupp människor som kallas för Edom
Noas barnbarn = stora grupper av människor som kommer att attackera Israel (Hes.38:1-6)
Nya Testamentet introducerar denna tanke genom att använda andliga namn på stora grupper av människor. När namnet nämns första gången identifierar det namnet på en individ. När det används senare, identifierar det stora grupper av människor med samma andliga säd.
ANDLIGA FÄDER STORA GRUPPER AV MÄNNISKOR
Kristus Kristi kropp (församlingen)
Abraham Människor med Abrahams tro
Djävulen De ogudaktiga
Jesus och hans apostlar undervisade på detta sätt. Stora grupper av människor utgjorde en andlig enhet. Detta är utmärkande för hela Nya Testamentet. Till exempel sa Jesus att judarna inte var Abrahams söner, eftersom de inte vandrade i hans fotspår. (Joh.8:39) De svarade honom: "Vår fader är Abraham." Jesus sade: "Om ni vore Abrahams barn, skulle ni göra Abrahams gärningar. Vi bevisar alla vem vår andlige fader är genom att vandra i hans fotspår. Vi är Abrahams andliga säd (Rom. 4: 16:17) som vandrar i tro som han gjorde. Jesus sa att judarna var djävulens söner därför att de vandrade i hans fotspår. (44) Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. De som utgör Kristi kropp går i Hans fotspår. (1 Joh. 2:5) Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Judas, fördärvets son, är idag fader till en mycket stor grupp av människor som avfaller från Kristus och som bedrar Honom. Världsherravälden, kungariken eller nationer har också en andlig säd. Det romerska riket är till exempel den andlige fadern till det återupplivade Romerska riket. Detta vilddjursrike har återuppstått i våra dagar därför att det går i samma fotspår som det gamla romarriket när det gäller synen på hur världen skall regeras, förföljelsen av de heliga och att resa upp en falsk världsreligion.

De sju församlingarna i Uppenbarelseboken, som alla hade olika andliga naturer med olika svagheter och med olika starka sidor, är alla exempel på olika grupper av kristna idag. (Jes 4:1) På den dagen skall sju kvinnor (de sju församlingarna) ta tag i samma man (Kristus) och säga: "Vi vill själva föda (Ordet) och klä oss (rättfärdigheten). Låt oss bara få bära ditt namn! Ta bort vår vanära!" Detta är precis som församlingen i våra dagar, som vill kallas kristna, medan de hittar på sina egna doktriner i självrättfärdighet. I nästa kapitel kommer vi att studera en skara människor: ”förstlingsfrukten” (Det bästa av din marks förstlingsfrukter skall du föra till HERRENS, din Guds, hus), som kommer att födas ut från denna avfallna kyrka och som inte befläckat sig med kvinnor” (Upp. 14:4).

En annan nyckel är att när en roll (character) nämns för första gången, så är omständigheterna bokstavliga, men efter det kan man tolka in en stor grupp med samma roll. Till exempel: Jesus gick korsvägen för att bli förhärligad, men Han sa att vi skulle ta korset på oss följa Honom in i döden och med det menade Han att vi skulle dö i oss själva, så att våra dödliga kroppar skulle bli förhärligade. (2 Kor. 3:18; 4:10,11) Jag fick ta emot ett Kunskapens och Visdomens Ord för flera år sedan att Nya Testamentens andliga fäder föder fram stora grupper av människor med samma andliga säd. Det är också en huvudnyckel till uppenbarelsen om den yttersta tiden. Här är det: ”Allt som hände i Evangelierna och i Apostlagärningarna kommer att upprepas vid tidens slut, förutom att rollistan kommer att multiplicerad många gånger om.” Genom geometrisk talföljd (en följd av tal där varje tal erhålles genom att det föregående multipliceras med ett bestämt tal) innebär detta att Nya Testamentets karaktärsfigurer representerar en stor, världsvid grupp människor i den yttersta tiden. Grupper av människor i Evangeliet och Apostlagärningarna representerar stora, världsvida grupper av människor i den yttersta tiden. Här är några viktiga karaktärer:
FÄDER - STORA VÄRLDSVIDA GRUPPER

Evangelierna & Apostlagärningarna Yttersta tidens fullbordan

Jesus = Förstlingsfrukten (en stor grupp)
      Människosonen (man-child) Upp.12
Troende (Upp 12) = Församlingen eller Kvinnan
Lärjungar = Stora grupper, två och två
      De två vittnena (Upp 11)
      Judas = En stor grupp människor    som personifierar ”fördärvets son"
       Judaism = En stor grupp människor som
personifierar den ”kristna” skökan
Sanhedrin (Stora Rådet) = En stor grupp människor som personifierar den falske profeten
Romarriket = En stor grupp människor som
personifierar vilddjuret
Jag fick ta emot ett annat Kunskapens och Visdomens Ord som knyter samman det förra med det jag nu fick. ”Evangelierna är profetia om vedermödans första 3½ år och Apostlagärnigarna är en profetia om vedermödans andra hälft: de sista 3½ åren.” Det som hände under Evangeliernas och Apostlagärningarnas tid kommer att upprepas genom stora grupper av människor under vedermödan. Vi kan i dessa böcker se en stor mängd profetior som berör vedermödan. Här finns en stor möjlighet att praktiskt tillämpa dessa två tilltal som jag fick genom Kunskapens och Visdomens Ord. Precis som när Jesus föddes och precis som Han undervisade sina lärjungar under 3½ år, så kommer Människosonen (the manchild) att födas som vi kan läsa i Upp. 12, för att sedan fortsätta att undervisa den yttersta tidens lärjungar under 3½ år. Precis som Jesus gav ”höstregnet” till sina lärjungar, så kommer Människosonen (the manchild) att ge ”vårregnet” till den yttersta tidens lärjungar. Sedan under de sista 3½ årens vedermöda, så kommer ändetidens lärjungar att gå ut och de kommer att bli förföljda och dödade av skökan och vilddjuret precis som under Apostlagärningars tid. Vilddjuret kommer också att tillintetgöra sköka i slutet av vedermödan, precis som det skedde år 70 e Kr. Denna repetition av historien måste ske för att fullborda Skriften.
(Pred. 1:9) Det som blivit gjort, kommer att göras igen,
och det som hänt, kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen. …. (3:15) Det som är, fanns redan förut. Det som kommer att ske, skedde också tidigare. Gud kallar på det förflutna
Dessa tilltal som jag fick genom Kunskapens och Visdomens Ord är nycklar till uppenbarelsen om den yttersta tiden. Detta kommer att bli mycket tydligt i fortsättningen Jag förstår att detta inte är ett traditionellt synsätt, men det är enligt Skriften, som vi kommer att se. En stor fördel att se sammanhangen på detta sätt är att du kommer att veta var vi passar in och vad vi kan förvänta oss. De som tror att ’Människosonen’ är Jesus som föddes för 2000 år sedan och att vilddjuret med sju huvuden och tio horn är antikrist, kommer inte att veta vad som händer. (will not know what hit them) De kommer att bli offer för den villfarelse som kallas för ”bokstaven” eller, om du föredrar att kallar det för den mänskliga traditionen. Även om du tror att det finns en fysisk förklaring till dessa karaktärer, så var mycket uppmärksam på de många bevis som presenteras i ändetids-scenariot för då kommer din förståelse att mångfaldigas.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar