onsdag 4 februari 2015

KAPITEL 2


Första nyckeln till det Dolda Mannat

(Upp 2:17) Den som har öronhöra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. När Jesus uppenbarade sig på scenen var det de som var ärliga i hjärtat som erkände Honom och som förstod att Hans ord var Ande och Sanning. Men de flesta av Guds folk kände inte igen Jesus som Messias, därför att de inte förstod det som profeterna hade skrivit, de ord som de studerade och citerade. (Apg. 13:27) Ty Jerusalems invånare och deras ledare förstod inte vem han var. Genom sin dom har de uppfyllt profeternas förutsägelser som föreläses varje sabbat.

Det var tydligt och klart att de väntade på en Messias som skulle etablera ett fysiskt kungarike som skulle regera över det romerska vilddjursriket, men det var inte alls vad Skriften talade om. (Joh. 6:15) Då Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung, drog han sig undan upp till berget, helt ensam. Även hans lärjungar av infekterade av bokstaven i Ordet i stället för att förstå andemeningen. (Apg. 1:6) När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?" De ville att Jesus skulle erövra det romerska vilddjursriket och befria Israel. Men Jesus hade sagt,Mitt rike är inte av den här världen” (Joh.18:36). Hans intresse var att regera över vilddjuret i deras hjärtan och sätta de fria personligen. Hur kunde de se profetiorna på ett fysiskt sätt, när de var menade att vara andliga? Nyckeln finns i Jesu uttalande ” de ser (fysiskt) utan att se (andligt) och hör (fysiskt) utan att höra (andligt) eller förstå..” (Matt13:13)

Medan Guds folk letade efter en Messias som inte existerade, stod Han som det profeterades om mitt ibland dem. Skulle Guds folk idag kunna göra samma misstag genom att de skapar en kristus, som passar deras egna falska religiösa ideal? Skulle de kunna göra samma misstag som Israel genom att de följer den ”kollektive” (corporate) falske profeten, Sanhedrin (Stora Rådet)? ”Corporate” (kollektiv) betyder ”en samling individer som handlar som en enda person”; ”en förenad identitet”; ”det kollektiva sinnet”. Kommer du ihåg hur de, som en förenad identitet av den samtida skökoreligionen, förföljde människosonen (manchild), Jesus Kristus och Hans två vittnen? Skulle ett ledarskaps samförstånd kunna använda moderna tiders ’fördärvets’ söner för att förfölja Kristi kropp i vilken Han lever? Skulle de göra samma misstag när de identifierar antikrist, märket eller vilddjuretsmärke enligt mänskliga traditioner? (Klag. 1:9) Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen. Judarna uppfattade inte dessa verkligheter på sin tid, även om de var där. Många kommer inte att känna igen dessa verkligheter i våra dagar, även om de står mitt ibland dem, därför att de har fysiska tolkningar på det andliga Ordet.

Låt mig ge dig ett annat exempel. Jesus sa,"Amen, amen säger jag er: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. (Joh. 6:53)

Jesus talade om sitt Ord och sitt Liv men de hade bara köttsliga ögon att se med. Många bland Guds folk vände sig bort och sa, ”Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det?" (60) och Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka, så att de inte längre följde honom. Jesu förklaring till sina lärjungar var, (66) Det är Anden (det som man inte ser) som ger liv, köttet (det man kan se) är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv. (63)

Eftersom köttet bara är ett kärl för den ande som inte kan ses, så bar Jesu ord en osedd andlig betydelse för dem som hade andliga ögon att se med. Paulus lärde att bokstaven (köttet) i det gamla förbundet förde med sig död och bokstaven måste förvandlas till ande i det nya förbundet för att kunna bringa fram liv.

(2 Kor.3:6,7) Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv. Bokstaven gavs till Gamla Testamentets ’bokstavs’Gudsfolk som var födda ur köttet, men ’anden’ är given till det Nya förbundets andliga Gudsfolk som är födda genom Anden. Att leva under bokstaven i alla former dödar, men den andliga uppenbarelsen av den ger liv och frihet. Jesus lärde att det måste bli en fullbordan av Lagens bokstav. (Matt. 5:17,18) Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. 18 Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Bokstaven kan bara bli uppfylld genom att lyda den andliga ’översättningen’ i Nya Förbundet. Detta bevisas genom Jesu och apostlarnas undervisning när de överför bokstaven till Ande. Till exempel så blir många av djuroffren uppfyllda genom Jesu offerdöd. Omskärningen blir uppfylld genom dopet, genom att hela den köttsliga människan skärs bort (Kol.2:11,12) Nya testamentets lärjungar befalls att hålla Sabbatsvilan, som på grekiska kallas sabbatismos. (Hebr 4:9)

Detta uppfylls genom att vi upphör med våra gärningar varje dag och träder in i Guds gärningar varje dag genom tror på hans löften (Hebr.4:1-3, 9-11).

Enligt Jesus är tiondegivandet uppfyllt genom att vi till ett hundra procent gör avkall på allt ägandeskap (Luk 14:33). Det är kanske så att du inte håller med mig i ett eller flera av dessa exempel men vi måste fortfarande ”bevara Andens enhet genom fridens band. ……tills vi alla når fram till enheten i tron (Ef. 4:3;13). Saken är att bokstaven måste bli tolkad av Anden när det gäller de exempel som ges oss i det Nya testamentet. Alla karaktärer, siffror, skuggor eller liknelser måste avslöjas så att vi kan vandra i dess andliga betydelse. (1 Kor 10:11) Det som hände dem (Israel) tjänar som exempel (yttre form, mönster) och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss. Vi förbjuds att döma enligt bokstaven eller skuggan. (Kol. 2:16) Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller ifråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus.

En skugga är inte verklig. Det är bara mörker som skapas av det verkliga föremålet som står i ljuset, åt det håll vi borde se. Genom att känna Jesus bara genom skugga i det Gamla Testamentet är att inte känna Honom alls, som judarna bevisade genom att de förkastade Honom. Nu följer de kristna i samma fotspår.

Gud talade alltså i liknelser och förebilder i Nya Testamentet för att dölja sanningen från de helt och hållet religiösa och uppenbara den bara för lärjungarna. (Grek. mathetes efterföljare, studenter) (Mark.4:11-12;34) Då sade han till dem: "Ni har fått del i Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelser, (12) för att de skall se med sina ögon och ändå inte se och höra med sina öron och ändå inte förstå och omvända sig och få förlåtelse."….. (34) Han talade bara i liknelser till dem. Men när han var ensam med sina lärjungar förklarade han allt. Gud döljer sanningen så att bara de som regerar med Honom kan komma på den. (Ords. 25:2) Det är Guds ära att dölja en sak och kungars ära att utforska den. På detta sätt kan de stolta religiösa bluffmakarna ”som ständigt undervisas (bokstaven) men aldrig kan komma till insikt om sanningen (anden) (2 Tim. 3:7). Jesus sa: "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. (Luk 10:21) De visa och kloka i det här fallet var och är de avfallna, religiösa ledarna och de som respekterar dem.

Uppenbarelseboken och Daniel är tydliga exempel när Gud döljer sanningen från ”de flesta”. (2 Kor 2:17) Till dem som insisterar på att Uppenbarelsebokens vilddjur verkligen kommer att visa sig genom genetisk manipulation frågar jag: ”Tror du att Jesus lärde jordbrukarna hur man skulle så säden genom att berätta om såningsmannen?” Uppenbarelseboken var ett tecken som Jesus gav till Johannes. (Upp. 1:1) Johannes uppenbarelse är ingen uppenbarelse för de allra flesta eftersom dess grekiska betydelse är att ”avtäcka, blotta”. Uppenbarelsens Ande är ta del av ”det dolda mannat” som bara övervinnare kan ta del av (Upp.2:17).

Herren kallar Hans dolda uppenbarelse för ”Jesu Kristi vittnesbörd” (Upp. 1:2,9)

Det berättas för oss att ”Jesu vittnesbörd är profetians ande." (Upp. 19:10)

Uppenbarelsens bokstav som den köttsliga människan kan se, döljs inuti dess kropp av ”profetians ande”, som är den sanna uppenbarelsen av ändetiden. De som ”håller fast vid Jesu vittnesbörd, om dem sägs det att de övervinner djävulen och ”håller Guds bud”. (Upp 12:17) Jesus och hans lärjungar höll fast vid ”profetians ande och de blev dödade av dem som höll fast vid bokstaven. ”Bokstaven dödar men anden ger liv.”

(2 Kor.3:6) Ingenting har förändrats. I vedermödan så kommer uppriktiga religiösa människor, som håller fast vid bokstaven att döda dem som håller fast vid Anden, ”Jesu Kristi vittnesbörd”. (Upp 20:4) Jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. De som håller fast vid profetians ande kommer inte att tillbe vilddjuret eller dess bild eller ta märket därför att de kan känna igen dessa saker. De som bara ser bokstaven kommer att avfalla och ta märket därför att de ser inte i anden. På detta sätt är bokstaven en ”stark villfarelse”.

På Daniels tid böjde hela Israel förutom de tre unga hebréerna knä för bildstoden. (Dan 3:7-12) På Jerobeams tid var det tio av de tolv stammarna som böjde knä för vilddjurets bild, guldkalven. Dessa är mönsterbilder på ändetidens avfall. (1 Kor. 10:11) ”Avfallet” kommer just innan Herrens tillkommelse. (2 Tess. 2:10-12) ..” eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. (11) Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen (12) och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.”

Vad skulle kunna vara mer ”gudasänt” än Ordet och vad kunde vara ”kraftig villfarelse” än just bokstaven som dödar? Bokstaven kan bli mindre hotfull för köttet och kostar ingenting att uppnå.

Därför att de som accepterar människans tolkning, bokstaven, kommer att inte att övervinna och kommer att bli utspydda av Jesu Kristi kropp och utraderade ur Livets bok (Upp 3:16,5) Det är mycket angeläget, bröder, att vi söker sanningen nu! Historien är mitt vittne till att den överväldigande majoriteten av Guds folk har haft fel inom alla områden. Vad som har varit populärt har aldrig varit sanning, ty det är skrivet: ”Du skall inte följa mängden och rätta dig efter den i det onda. (2 Mos. 23:2) I de flesta fall har detta berott på avgudadyrkan av människor och deras organisationer som berättar för dem vad de vill höra. Vilka religiösa organisationer eller dess ledare följde Jesus? Fariséerna, sadducéerna, esséerna eller seloterna? Inga! Historien upprepar sig alltid. (Pred.1:9) Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen.

Eftersom människan är född med människans natur, kan vi i varningarna till judarna se Guds folk misslyckande idag. (Hes.14:4,5) Var och en av Israels hus som släpper in eländiga avgudar i sitt hjärta och ställer upp framför sig det som förleder honom till synd och sedan kommer till profeten, honom skall jag, HERREN, ge svar efter vad han förtjänar för sina många avgudars skull. (5) Så skall jag gripa Israels folk i hjärtat, därför att de alla har vikit bort från mig genom sina avgudar. Herren fortsatte att säga att om de släppte in de eländiga avgudarna och kom till profeterna för att få svar, så skulle Han vilseleda både dem och deras profeter (9,10) Vilken religion hade du innan du fick den som du har nu? Trodde du att du hade rätt innan du upptäckte att du hade fel? Kan du då inte ha fel nu? Eftersom du genom erfarenhet vet att du har förmågan att bli vilseledd måste du ”söka din frälsning genom bävan och fruktan”. (Fil 2:12) ”Så säger HERREN: Förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött …. ”(Jer.17:5)

Vi har inte råd att förtrösta på oss själva eller på våra religiösa ledare eller på mig. Vi måste förtrösta på vår Frälsare som är Ordet från Gud. Eftersom summan av Guds Ord är sant” (Ps 119:160), vet du då tillräckligt om Ordet för att bestämma dig och få en uppfattning? Om du har studerat Ordet noggrant och du själv har kommit till en uppfattning, så förtröstar du på människor och kommer att bli förbannad. Jag erbjuder dig förståelse i de kapitel som följer och som jag har fått från Gud. Men det säger ju alla! Du vet inte om detta är sant om du inte älskar sanningen, ber och studerar Ordet. Innan du vet ordet av har du skaffat sig en åsikt om dessa saker och jag ber att du får ögon att se med, att se det som den världsliga kyrkan inte kan se. Bed för mig också!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar